Ξεκινάει στις 6 Οκτωβρίου 2020 μία νέα πρόσκληση για την υπαγωγή ΜμΕ στο πρόγραμμα: «Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, με το 70% να αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 30% νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις με έδρα τη Δυτική Ελλάδα και το ύψος της επιδότησης, μπορεί να ανέλθει έως και το 65%, της επιλέξιμης δαπάνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιοχής και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 6 Οκτωβρίου μέχρι 27 Νοεμβρίου 2020 (ώρα 15:00).

Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της

εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές – στόχους:

* Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός: Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

* Ψηφιακή Βιομηχανία: Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

* Ενεργειακή αποτελεσματικότητα: Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την

* προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης, που υπάγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», περιλαμβάνονται κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, δαπάνες προσωπικού, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικών, δαπάνες προς τρίτους – τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.ο.κ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς τον ΕΦΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.ο.κ.).

Πηγή: patrastimes.gr