Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

 • Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 15-02-2021 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της «Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» για το έτος 2020 και α) Απόρριψη προσφορών, β)  Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, γ) Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με αλλαγή των όρων για μέρος της προμήθειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 12-01-2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια: 1. Eπικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων 2. Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας», με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 115.519,64€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)» και α)
 • Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Α’ – Προμήθεια Επικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων και επανάληψή της με τους ίδιους όρους της αριθ. 11/2020 Μελέτης και β) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Β’-Προμήθεια οχήματος 4χ4 για τις ανάγκες του γραφείου πολιτικής προστασίας διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 01-04-2021 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας», προϋπολογισμού δαπάνης 52.218,48€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. Ξ.3/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88518, προϋπολογισμού 324.880,00€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριάνικων Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση της από 12-03-2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 10414/04-03-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της από 30/03/2021 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ, 2) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 61498/24-12-2020 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «FUJI FOUNTAINS-ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού & εξαρτημάτων αναλωσίμων σιντριβανιών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Παράταση του χρόνου παράδοσης του Συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση  υαλοθύρων διπλών (τύπου security 10mm) με περιμετρικό γυάλινο πλαίσιο και γυάλινο φεγγίτη για το κτίριο του πρώην Αρσακείου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Παράταση της ισχύος των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών διαγωνισμού και επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων)  2020 του Δήμου Πατρέων έως την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) των Δ/νσεων  Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας,  Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύνταξη όρων διακηρύξεων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 2021-2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Σύνταξη όρων δημοπράτησης του έργου «Έργα Συντήρησης της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Α’ στην Πάτρα (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή Ελεγκτή Δόμησης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων που αφορούν στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της εισόδου βοηθητικών γηπέδων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την κατεπείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για την διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊού και την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Αίτημα αποδοχής παρέκτασης αρμοδιότητας δικαστηρίων Αθηνών/ή και Πειραιώς και αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Γκοτσόπουλου Χρήστου κλπ (σύνολο 33) ωφελουμένων ΟΑΕΔ ΔΠ 16/2017 (σχετική η αριθ. 14978/12-4-2021 αίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Τσιμπούκη) (εισηγητής: Τσιμπούκης Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής)
  1) Συμμόρφωση με την αριθ. 388/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 898/2020 προσβαλλόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για την Ομάδα Α’ ο οικονομικός φορέας «ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 2) Επιστροφή στην προσφεύγουσα εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ του προσκομισθέντος παράβολου ποσού 1.368,50€, 3) Έγκριση του από 7-4-2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στη συμμόρφωση με την αριθ. 388/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και στην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», για την προμήθεια υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Α το για την: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων», έναντι συνολικού ποσού 248.700,00€, χωρίς Φ.Π.Α (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων» για το έτος 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 265.112,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: N. Ασπρέγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος. Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έκθεση A΄ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017», αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή φθαρμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων», αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή Βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας πατρών», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  1) Mαταίωση διαδικασίας δημοπράτησης για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός κτηριακού συγκροτήματος Ιαματικών Λουτρών Αραχωβιτίκων, λόγω της εκ παραδρομής παράλειψης όρου στην με αριθμ. πρωτ: 14902/12-4-2021 διακήρυξη δημοπρασίας, 2) Eπανάληψή της με προσθήκη του όρου που παραλήφθηκε και 3) Εκ νέου έγκριση των όρων της με αριθμ. πρωτ: 15713/15/4/2021 διορθωμένης Διακήρυξης δημοπρασίας μετά την  προσθήκη του  όρου που παραλήφθηκε» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του από 15-4-2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στη κατακύρωση μέρους της προμήθειας υλικών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια υλικών Φωτισμού, με συνολικό ποσό κατακύρωσης 444.220,00€, χωρίς το ΦΠΑ και για την ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου, με συνολικό ποσό κατακύρωσης 79.250,00€, χωρίς το ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανοικτού διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 1/2021 διακήρυξης του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για την Προμήθεια Χυτοσιδηρών – Σιδηρών Στοιχείων φρεατίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εμποδίων 2021-2022 – cpv: 44470000-5, 44316300-1, 34928400-2, συνολικού προϋπολογισμού 187.488,00€ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». με στόχο την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή διπλοβεβαιωμένων οφειλών της εφαρμογής της οικονομικής διαχείρισης(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Αθανασόπουλος Φώτιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ασημακόπουλος Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Θέμελης Θεοφάνης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καραγιάννη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κιάφας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κουτσουμπελίτης Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπαρδούτσου Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Νικολακόπουλος Βασίλης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παναγιωτόπουλος Δημοσθένης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαδημάτος Κυρηναίος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Πέρδικας Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σταθόπουλος Αναστάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σωτηρόπουλος Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τερζή Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Νικολόπουλος Παναγιώτης – Κοτζαγιάννη Μαριάνθη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Νινιράκη Μαριάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπουρτζίλας Αλέξιος)- Επαναβεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Παύλου Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σαββόπουλος Διονύσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σακελλαράκη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σγούρος Αναστάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σολωμού Αθανασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπαλιάρας Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπυρόπουλος Βασίλιεος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φραγκοπαναγιώτης Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ράπτης Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr