Τους πρώτους αλλοδαπούς προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος της πρότασης που κατέθεσε το Τμήμα Ιατρικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4692/2020 για τη λειτουργία Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την «Ίδρυση Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών», που περιγράφει το περιεχόμενο του προγράμματος και εξειδικεύει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα τέλη φοίτησης, τη διάρκεια των σπουδών και το διδακτικό έργο. Της δημοσίευσης σε ΦΕΚ προηγήθηκε, στις 11 Φεβρουαρίου 2021, απόφαση από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την πιστοποίηση του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος, όπως περιγράφεται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, είναι η «καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε πολιτιστικά πεδία» και περιεχόμενό του αποτελεί «η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος».

«Τα ΑΕΙ της χώρας μας, διαθέτοντας πλέον τα θεσμικά εχέγγυα και την απόλυτη στήριξη της Κυβέρνησης σε κάθε βήμα εξωστρέφειας, διευρύνουν τους ορίζοντές τους στον κόσμο, δημιουργώντας ξενόγλωσσα προπτυχιακά τμήματα, αναπτύσσοντας διεθνείς συνέργειες, καθιστώντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας πραγματικό μοχλό ανάπτυξης και διεθνούς ακτινοβολίας. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού φάρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των Πανεπιστημίων μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ευχόμενη «καλή επιτυχία στο νέο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Πρύτανης ΑΠΘ: «Εκπαίδευση υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων»

«Η ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής -ένα από τα πιο σημαντικά και διεθνώς καταξιωμένα πανεπιστημιακά Τμήματα του ΑΠΘ και της χώρας- συνιστά ορόσημο στην ιστορία του πανεπιστημίου μας και μια εμβληματική πρωτοβουλία ενταγμένη στη συνολική δυναμική εξωστρεφή στρατηγική του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί θα προσφέρει στους αλλοδαπούς φοιτητές «εκπαίδευση υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων».

Σχετικά με τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του προγράμματος, ο κ. Παπαϊωάννου παρατήρησε: «Στη Θεσσαλονίκη των ερευνητικών κέντρων, της καινοτομίας και των σημαντικών επενδύσεων από διεθνείς επιχειρηματικούς κολοσσούς η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στο Αριστοτέλειο δεν θα μπορούσε να προσεγγίζεται με στενά οικονομικά κριτήρια για τα δίδακτρα που θα καταβάλλονται, χωρίς να υποτιμάται διόλου η προσπάθεια το δημόσιο πανεπιστήμιο εκτός από αυτοδιοίκητο να είναι και οικονομικά αυτάρκες. Όμως, στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής -και όσα ακόμη θα ιδρυθούν σε άλλα Τμήματα- συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης και της χώρας σε εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιονατολικής Ευρώπης».

«Τα τέλη φοίτησης και ο αριθμός των εισακτέων»

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα φοιτητές ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους τριακόσιους εξήντα φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ανά έτος φοίτησης. Οι πόροι του προγράμματος εκτός από τα τέλη φοίτησης -στην πλήρη ανάπτυξή του και με τον μέγιστο αριθμό των 360 φοιτητών υπολογίζονται σε 4,32 εκ. ευρώ ετησίως- μπορούν να προέρχονται επιπλέον από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, από κληροδοτήματα, ερευνητικά έργα ή προγράμματα και από ιδίους πόρους του ΑΠΘ.

Η διαχείριση των πόρων θα γίνεται από την Επιτροπή του προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και, όπως διευκρινίζεται, θα χρησιμοποιούνται «κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΑΠΠΣ και εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής».

«Πώς θα επιλέγονται οι εισακτέοι»

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εφόσον πληρούνται θα δίδεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στο πρόγραμμα με διαδικτυακές γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση μέσω ατομικής συνέντευξης.

Συγκεκριμένα, στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120).

Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τέλος θα υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη. Στη διαδικασία αυτή απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

«Πτυχίο σε 6 χρόνια με 83 μαθήματα»

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη. Προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

Το κάθε εξάμηνο διαρκεί 15 εβδομάδες, ενώ η εξεταστική περίοδος τρεις. Υπάρχουν τρεις ενότητες σπουδών: Η προκλινική/εργαστηριακή (από το 1ο έως το 4ο εξάμηνο) η κλινική (από το 5ο έως το 10ο εξάμηνο) και η κλινική άσκηση (11ο και 12ο εξάμηνο).

Έτσι, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης. Στα εξάμηνα 5-12 οι κλινικές δεξιότητες θα διδάσκονται από τους κλινικούς καθηγητές.

Η παρακολούθηση της δεύτερης και τρίτης ενότητας σπουδών προϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και την επιτυχή εξέταση-κατοχύρωση των 2/3 του συνολικού αριθμού ECTS της προηγούμενης ενότητας. Περαιτέρω οι φοιτητές θα εκπονούν, σε μικρές ομάδες, εργασίες με την επίβλεψη του καθηγητή τους, οι οποίες θα παρουσιάζονται, αναλύονται και υφίστανται κριτική σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών και καθηγητών.

Σε ό,τι αφορά τα κλινικά μαθήματα θα διδάσκονται με το σύστημα της καθετοποιημένης διδασκαλίας, δηλαδή ορισμένες ενότητες από τα βασικά μαθήματα διδάσκονται παράλληλα με το ανάλογο κλινικό μάθημα.

Οι φοιτητές του ΑΠΠΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά σε πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων κατά το 6ο έτος σπουδών στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Primary Care Medicine & General Medicine» σε Κέντρα Υγείας της Ελλάδας. Παράλληλα προάγεται μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα η πρακτική τους άσκηση και στο ερευνητικό πεδίο.

Γλώσσα διοργάνωσης και διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική καθ’ ολοκληρίαν, ενώ προβλέπεται και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών. Μετά την παρακολούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας οι φοιτητές θα έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

«Δικαιώματα, υποχρεώσεις και απουσίες»

Με την εγγραφή κάθε φοιτητή, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ορίζεται ακαδημαϊκός του σύμβουλος, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και συνεργασία σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίας του ΑΠΘ και να χαίρουν ίδιων δικαιωμάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου ΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο φοιτητής αποκτά και διατηρεί την ιδιότητά του μέχρι την απονομή του πτυχίου. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα ωρών απουσίας μέχρι το 10% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, με δυνατότητα αναπλήρωσης σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραίτητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος.

Αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΠΣ είναι η Μονάδα Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.

«Το διδακτικό προσωπικό»

Το διδακτικό έργο του ΑΠΠΣ δύναται να ανατεθεί σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, σε ομότιμους Καθηγητές, διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκούς υποτρόφους, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές ερευνητικών κέντρων, νέους επιστήμονες, διδακτικό και τεχνικό προσωπικό, κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΑΠΠΣ.

Πηγή: patrastimes.gr