Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 7η Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 16.30, κατόπιν της αριθ. πρωτ.  61799/29-12-2020 αίτησης 23 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης και βάσει του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 74 του Ν. 4555/18, με τα  παρακάτω  θέματα:

  • Η θεσμική εκτροπή του Δημάρχου Πατρέων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μη υλοποίησης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Ένας εκ των 23 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
  • Απόφαση για θεσμοθέτηση και συγκρότηση του συμβουλευτικού οργάνου «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», όπως προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018  (εισηγητής: Ένας εκ των 23 υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

Πηγή: patrastimes.gr