Tον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρικές παροχές σε είδος παρουσιάζει το imerisia.gr. Ειδικότερα, αφορολόγητες είναι οι παροχές σε είδος έως 300 ευρώ ετησίως που δίνει ο εργοδότης ή μέτοχοι σε μισθωτούς. Αντίθετα, εφόσον, η αξία των παροχής υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ, συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα μόνο για το υπερβάλλον ποσό και όχι το σύνολο της παροχής.

Πρόκειται για μία από τις διευκρινίσεις που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την εγκύκλιο που εξέδωσε για τις «Παροχές σε είδος – Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» δίνοντας σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή πρόσφατων φορολογικών διατάξεων που εισήγαγαν ευνοϊκές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης κάποιων παροχών σε είδος (αυτοκίνητα, stock options κ.λπ.) που λαμβάνουν οι μισθωτοί από τον εργοδότη τους στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης τους και τίθενται σε ισχύ από το τρέχον έτος.

Με το φορολογικό νομοσχέδιο. 4646/2019 σε μεγάλο βαθμό ξεκαθαρίζεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, αφού αποσαφηνίζεται το πλαίσιο των παροχών και της φορολόγησής τους, για να μην υπάρχουν προβλήματα στους φορολογικούς ελέγχους, όπου τα προβλήματα αυτά ήταν αρκετά και ταλαιπωρούσαν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους φορολογούμενους μισθωτούς

Σημειώνεται ότι για τις παροχές σε είδος, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, αλλά αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών του εργαζομένου και αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα.

Προοδευτική κλίμακα

1. Ο υπολογισμός της παροχής σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, εφόσον η τιμή αυτή υπερβαίνει τα 17.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα ανέρχονται σε:

4% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από 0 έως 14.000 ευρώ,

20% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 14.001 έως τα 17.000 ευρώ,

33% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 17.001 έως τα 20.000 ευρώ,

35% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ,

37% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ,

20% για το τμήμα της ΛΤΠΦ πάνω από τα 30.000 ευρώ.

Δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, αντί 12.000 ευρώ, η οποία ίσχυε . Αν τα οχήματα αυτά έχουν ΛΤΠΦ άνω των 17.000 ευρώ, τότε για αυτά υπολογίζεται παροχή σε είδος με βάση τη συνολική ΛΤΠΦ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για αυτοκίνητο 27.000 ευρώ ΛΤΠΦ η αξία παραχώρησης (παροχή σε είδος) υπολογίζεται ως εξής:

3.900 για το τμήμα της ΛΤΠΦ ως 25.000 ευρώ και

για τις υπολειπόμενες 2.000 ευρώ της ΛΤΠΦ επιπλέον ποσό 2.000 Χ 37% = 740 ευρώ. Σύνολο: 3.900 + 740 = 4.640 ευρώ.

Αν το όχημα έχει παλαιότητα 5 έτη, τότε η αξία παραχώρησης (4.640 ευρώ) λαμβάνεται μειωμένη κατά 10% (ήτοι: κατά 464 ευρώ) και διαμορφώνεται σε 4.176 ευρώ.

2. Από το εισόδημα εξαιρείται η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γραμ. CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι παραχωρείται σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο όχημα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ μόνο για την υπερβαίνουσα τις 40.000 ευρώ αξία της ΛΤΠΦ, ήτοι τις 10.000 ευρώ και όχι για το συνολικό ποσό της ΛΤΠΦ (50.000). Ως αξία παραχώρησης λαμβάνεται το ποσό των 400 ευρώ (10.000 ΛΤΠΦ με συντελεστή 4%, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 ΚΦΕ).

3. Επίσης εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

4. Σε περίπτωση παροχής δανείου από τον εργοδότη σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, ως φορολογητέα παροχή σε είδος θεωρείται η διαφορά του τόκου που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε το δάνειο και του (υψηλότερου) μέσου επιτοκίου αγοράς κατά τον ίδιο μήνα, όπως το επιτόκιο αυτό ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και όχι το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου του δανείου.

5. Προκαταβολές μισθών, ανεξαρτήτως του ύψους τους, δεν θεωρούνται δάνειο όταν εξοφλούνται στο σύνολό τους, έναντι των αντίστοιχων μελλοντικών μισθών, ήτοι για τους επόμενους μήνες δεν θα καταβληθούν στον εργαζόμενο οι αποδοχές του, έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς το ποσό της προκαταβολής. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι προκαταβολές μισθών εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές του εργαζομένου, θεωρούνται δάνειο και ως εκ τούτου συνιστούν παροχή σε είδος για την οποία εφαρμόζονται τα ως άνω οριζόμενα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

  • Εστω ότι εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ λαμβάνει από τον εργοδότη του τον Μάρτιο ποσό 2.500 ευρώ (2,5 μισθούς) ως προκαταβολή μισθού και συμφωνείται ότι δεν θα του καταβληθούν καθόλου αποδοχές για τους επόμενους μήνες μέχρι να αποπληρωθεί το εν λόγω ποσό. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα του καταβληθούν αποδοχές για τον Απρίλιο και τον Μάιο ενώ τον Ιούνιο θα λάβει μειωμένες αποδοχές (500 ευρώ).
  • Στη προκειμένη περίπτωση, το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ δεν θεωρείται δάνειο και ως εκ τούτου δε συνιστά παροχή σε είδος, καθόσον δεν πραγματοποιείται εξόφληση δια μηνιαίων κρατήσεων, λόγω του ότι ο εργαζόμενος λαμβάνει αποδοχές, κατά τον τελευταίο μήνα (Ιούνιο) αφότου έχει αποσβεστεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό.
  • Για τις προκαταβολές μισθών που συνιστούν δάνειο, κατά τα ανωτέρω, ως μέσο επιτόκιο αγοράς για τον προσδιορισμό της διαφοράς των τόκων λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δανείου, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το μήνα χορήγησης της προκαταβολής .

Πηγή: patrastimes.gr