Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία απονέμεται βραβείο αριστείας χιλίων ευρώ (1000) και τιμητικό δίπλωμα στον πρώτο απόφοιτο κάθε Τμήματος.

Η εν λόγω απόφαση ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) των ετήσιων «Βραβείων Αριστείας» –με έναρξη– από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με σκοπό την επιβράβευση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αρίστευσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ως εξής:

1. Το βραβείο συνίσταται:

(α) σε τιμητικό δίπλωμα σε πάπυρο, το οποίο υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και φέρει τη σφραγίδα αμφοτέρων και
(β) στο ποσό χιλίων ευρώ (1.000 €), το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ από το Ι.Κ.Υ.

2. Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ αυτών οι οποίοι δεν υπερέβησαν τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

3. Μετά από έγγραφο του Ι.Κ.Υ. και σε ημερομηνία η οποία ορίζεται από αυτό, αποστέλλονται από τους Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών των Ιδρυμάτων ή από τη Γραμματεία της Πρυτανείας εκάστου Ιδρύματος τα εξής δικαιολογητικά:
α) το ονοματεπώνυμο, ο βαθμός πτυχίου και τα στοιχεία επικοινωνίας του αριστούχου πτυχιούχου του κάθε Τμήματος και
β) βεβαίωση ότι δεν υπερέβη την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του πτυχίου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα προαναφερόμενα στοιχεία όλων των ισοβαθμούντων, καθώς και ο αριθμός των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν για την εισαγωγή τους στο Τμήμα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Εν συνεχεία, συντάσσεται Πίνακας Δικαιούχων με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από τα Τμήματα, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Πηγή: patrastimes.gr