Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020 και 59/30-8-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. που θα πραγματοποιηθεί την 7η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 1. Έγκριση της από 1-8-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2436/1-8-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν.2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο για ακίνητο με ΚΑΕΚ 061670645003/0/0 που βρίσκεται στην περιοχή «Μεταμόρφωση Σωτήρος» της πόλης των Πατρών εντός του Ο.Τ 41» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 2. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας έφεσης κατά της αριθ. 340/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και ενίσχυση του Εργοστασίου Τέχνης» στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 4. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση του από 25/8/2021 Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων μέσω των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων 1) Δήμος ΝΕΤ, 2) 4412.gr, 3) ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, 4) ΝΟΜΟΣ, 5) ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 6) ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ», με συνολικό ποσό ανάθεσης 11.891,69€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2,περιπτ.β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος  – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 1. 1) Έγκριση: α) Tης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, του άρθρου 56 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/30.06.2021 τέυχος Α΄) για Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης «Η ισχύς του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76) ως προς τις υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η.9.2021», β) Tης αριθ.21/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πράσινου και γ) Tου από 12/08/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την «Κατεπείγουσα Απολύμανση Κτιρίων και Οχημάτων στο Δήμο Πατρέων στα πλαίσια αντιμετώπισης περιστατικών μόλυνσης (Κορονοϊός – SARS-CoV-2 κλπ)» με συνολικό ποσό ανάθεσης 35.699,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ), 2) Ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 2. 1) Έγκριση: α) της Κατεπείγουσας προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, με συνολικό ποσό ανάθεσης 31.284,62€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 5/2021 Μελέτης του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων και γ) Του από 1/09/2021 εγγράφου Αξιολόγησης προσφοράς του ΚΟΔΗΠ, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση Πρακτικών του Β΄ Σταδίου της Κριτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων για την “Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας” (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 4. Έγκριση του από 24-8-2021 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο Κ2, εμβαδού 56,23 τ.μ., εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13, και επανάληψή της οίκοθεν από τον Δήμαρχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 του Π.Δ. 270/1981), διότι δεν παρουσιάστηκε ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5035545, σύμφωνα με την αριθ. 30/2020Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά τμήμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (για το τμήμα 2) 645.859,58€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων», σύμφωνα με την αριθ. 04/Ιούλιος 2021 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή)ανά τμήμα προμήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού των 1.459.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 7. Έγκριση 2ης παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Έγκριση του από 03-09-2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της 1ης παράτασης ήτοι έως 04-12-2021, της με αριθ. πρωτ.10414/04-03-2020 σύμβασης με την συμπληρωματική της, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β’ φάση)» προϋπολογισμού 3.596.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Συγκρότηση ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου – Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων με αρμοδιότητα την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τν εκτέλεση των Συμβάσεων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Πηγή: patrastimes.gr