Θέματα που αφορούν στην κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η κατασκευή προϋποθέτει την αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντούτοις, κατά την πρόοδο της διαδικασίας προέκυψε σοβαρό ζήτημα με την αποζημίωση των δικαιούχων κληροτεμαχίων τα οποία έχουν περιέλθει, ως αποτέλεσμα κατάτμησης ή διανομής που έγινε πριν τις 22.3.2012, σε αγοραστές ή κληρονόμους των αρχικών κληρούχων.

Τα πρόσωπα αυτά δεν αναγνωρίζονται ως ιδιοκτήτες των εν λόγω τμημάτων των αρχικών κληροτεμαχίων, επειδή μέχρι τις 22.3.2012 ίσχυε ο α.ν. 431/1968 που απαγόρευε την κατάτμηση κλήρων.

Περαιτέρω, η κατάργηση του α.ν. 431/1968 με το ν. 4061/2012 δεν επέφερε μεταβολή στο σύνολο των περιπτώσεων, διότι η κατάργηση άρχισε να ισχύει από τις 22.3.2012, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ως έγκυρες οι κατατμήσεις κληροτεμαχίων που είχαν προηγηθεί.

Συνεπώς, για να μπορούν να αναγνωρισθούν από τα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες απαλλοτριούμενων κληροτεμαχίων ως τέτοιοι, ώστε να αποζημιωθούν νομίμως και σύμφωνα με το Σύνταγμα, καθώς και να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου, με την προτεινόμενη διάταξη τα συγκεκριμένα ακίνητα εξαιρούνται αναδρομικά από το πεδίο εφαρμογής του α.ν. 431/1968, προκειμένου να καταστούν, αντιστοίχως, αναδρομικά έγκυρες οι κατατμήσεις από τις οποίες προέκυψαν τα απαλλοτριούμενα για το έργο κληροτεμάχια.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία «η ως άνω νομοθετική παρέμβαση υπηρετεί στοχευμένα υπέρτερο δημόσιο συμφέρον με τρόπο κατάλληλο αλλά και αναγκαίο, συνιστά μία βιώσιμη και αναλογική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και είναι σύμφωνη με την αρχή της αποτελεσματικότητας».

Πηγή: patrastimes.gr