Εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι προκύπτουν σε κάθε παρουσίαση του προγράμματος επιδότησης δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 18 τηλεδιασκέψεις για την ενημέρωση του προγράμματος σε φορείς και επιμελητήρια ανά την Ελλάδα και απομένουν άλλες τέσσερις μέχρι του τέλους του μήνα.
Από το ενδιαφέρον προκύπτει η εκτίμηση ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος των 300 εκατ. ευρώ πρόκειται να υπερκαλυφθεί. Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν ύστερα από την εξέταση της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η επισύναψη στοιχείων και δικαιολογητικών που υπάρχουν σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων και σε δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα “Γέφυρα ΙΙ” καλύπτει πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών – επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Με το πρόγραμμα επιδοτείται η μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων (τόκοι και κεφάλαιο) για 8 μήνες κατά 80%. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το ποσοστό της επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μέχρι 80%, προκειμένου να βοηθηθούν και να ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους μέχρι τις 9 Μαΐου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

– Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

– Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
Τα 5 βήματα
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

Βήμα 1: Αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

Βήμα 2: Έλεγχος επιλεξιμότητας. Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Βήμα 3: Έγκριση επιδότησης. Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

Βήμα 4: Ρύθμιση δανείων. Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

Βήμα 5: Καταβολή επιδότησης. Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Πηγή: patrastimes.gr