Την αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου Καράτουλα και του Γενικού Λυκείου Καράτουλα για δύο (2) ημέρες ήτοι  από 16-17 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός (επίπλων και σκευών), στο  νεότευκτο κτήριο του Γυμνασίου Καράτουλα – Γενικού Λυκείου Καράτουλα, αποφάσισε ο Δήμαρχος Πύργου, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 94 παρ.4.27 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), που συμπληρώνει το  άρθρ. 75 παρ. Ι του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄ (Παιδείας, Πολιτισμού και  Αθλητισμού), προσθέτοντας αρμοδιότητες στους Δήμους και συγκεκριμένα την περίπτ. 27, σύμφωνα με την  οποία αναφέρεται: «Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των  διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».
  2. Την υπ΄ αρίθ. πρωτ. 25867/15-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, με την οποία ζητείται η αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου Καράτουλα και του Γενικού Λυκείου Καράτουλα για δύο (2)  ημέρες, ήτοι από 16-17 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να τοποθετηθεί ο νέος εξοπλισμός (επίπλων και σκευών),  στο νεότευκτο κτήριο του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Καράτουλα

Πηγή: patrastimes.gr