Χωρίς νομικές ενέργειες και δικαστικές περιπέτειες, αποκλειστικά με τη χρήση μιας απλής εξώδικης δήλωσης που θα κοινοποιείται στους ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να γλιτώσουν φέτος από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισέπραξαν το 2020. Με το ισχύον καθεστώς, εάν οι ιδιοκτήτες δεν κινηθούν νομικά εναντίον των ενοικιαστών, θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος για τα μη εισπραχθέντα ενοίκια. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα δηλωθούν σε ειδικό κωδικό του Ε2 και αυτομάτως μεταφέρονται στο έντυπο E1, δηλαδή το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης και οι ιδιοκτήτες μπορεί να φορολογηθούν επ’ αυτών με συντελεστές από 15% μέχρι και 45%.

Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να καταλήγει στη λύση της εξώδικης λύσης για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των ανείσπρακτων ενοικίων, μετά από σχετική πρόταση που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, το ζήτημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2020 και κινδυνεύουν τώρα να φορολογηθούν για αυτά, καθώς λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων αδυνατούν να ασκήσουν αγωγές σε δικαστήρια ή να υποβάλουν τις δηλώσεις αναβολής ενοικίων στις ΔΟΥ πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση που εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών θα αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για το υποχρεωτικό κούρεμα κατά 40% των ενοικίων και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60%, όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το σύνολο των ενοικίων.

Σημειώνεται ότι για την πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια θα αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το ισχύον καθεστώς
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, πριν υποβληθεί η φορολογική δήλωση πρέπει να προσκομισθούν στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κ.λπ.).

Πηγή: patrastimes.gr