Για την ανακατασκευή του εγκαταλελειμμένου ποδοσφαιρικού γηπέδου των «Προσφυγικών» της Πάτρας, που ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας από το 1984 και δεν λειτουργεί από το 2006, απάντησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης σε σχετική ερώτηση του βουλευτή, Άγγελου Τσιγκρή.

Συγκεκριμένα για το έργο «Ανακατασκευή συνθετικού Χλοοτάπητα Προσφυγικών Πάτρας», η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε μεν στα τέλη Μαΐου του 2016, για την επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και την κατασκευή του δικτύου αποστράγγισης και άρδευσής του, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 60 ημέρες (λήξη 23-07-2016), αλλά ως τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί!

Στα τέλη Ιουνίου 2016, λοιπόν, η Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου, που μετέβη στον τόπο του έργου παρουσία των επιβλεπόντων και του μελετητή, διαπίστωσε την ύπαρξη ακατάλληλου εδάφους περιορισμένης υδροπεραρότητας κι έτσι τον Σεπτέμβριο του 2016 το Τμήμα Μελετών πρότεινε την προσαρμογή της μελέτης, ώστε την απορροή των ομβρίων του γηπέδου να αναλαμβάνουν πλήρως τα προβλεπόμενα από την μελέτη επιφανειακά κανάλια.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 εγκρίθηκε η εκτέλεση νέων εργασιών και η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 120 ημερών, από την ημερομηνία επανέναρξης (δυνατότητα συνέχισης) των εργασιών, η οποία ορίστηκε για τις 17/02/2017.

Ο Ανάδοχος, όμως, δεν εφάρμοσε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε συμμορφώθηκε με τις εντολές επίσπευσης εργασιών και την 01/09/2017 κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος και επιβλήθηκε εις βάρος του η κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.

Κατόπιν, κλήθηκε να υποβάλλει την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών προκειμένου να καταγραφούν οι χωματουργικές εργασίες που έγιναν από τον Ανάδοχο για την διαμόρφωση των κλίσεων του γηπέδου. Δεν ανταποκρίθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 συντάχθηκε από κλιμάκιο της ΓΓΑ (Τμήμα Εποπτείας και Κατασκευής Αθλητικών Έργων) έκθεση Αυτοψίας όπου αναφέρεται πως «διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του εδάφους, όπως είχε διαμορφωθεί από τον ανάδοχο … δεν υπήρχε, ενώ ήταν προφανές ότι είχαν γίνει νέες χωματουργικές εργασίες που περιελάμβαναν απομάκρυνση χωμάτων … Από την ΕΠΣ Αχαΐας, …, ενημερωθήκαμε ότι ανέλαβαν την πρωτοβουλία της πλήρους απομάκρυνσης των ακατάλληλων αργιλωδών γαιών μέχρι την αποκάλυψη του υφιστάμενου αποστραγγιστικού».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκκαθάριση της εργολαβίας θα γίνει με την έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που εκτελέστηκαν και την παραλαβή των εργασιών από Επιτροπή Παραλαβής.

Για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του συνθετικού χλοοτάπητα, μετά τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών, που εκτελέστηκαν από την ΕΠΣ Αχαΐας στο γήπεδο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η εγκεκριμένη μελέτη όπως προσαρμόστηκε. Απαιτείται τοπογραφική αποτύπωση και στη συνέχεια μελέτη από την οποία θα προκύψουν οι νέες χωματουργικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπροσθέτως, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας ενημέρωσε την ΓΓΑ ότι προτίθεται να υλοποιήσει το έργο ανακατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα «με ίδια κεφάλαια».

Πηγή: patrastimes.gr