Ξεκινά από την Τετάρτη 08/07/2020 η σταδιακή καταβολή σε περίπου 80.000 συνεπείς δανειολήπτες, η 7η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης που έχει αποφασίσει η διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.& Δανείων, το Ταμείο ενημερώνει τους δανειολήπτες του ότι από την Τετάρτη 08/07/2020 ξεκινάει η σταδιακή καταβολή σε περίπου 80.000 συνεπείς δανειολήπτες- υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα, τιτλοποιημένων και μη,του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού τόκων για το β΄ εξάμηνο του 2019.

Το μέτρο της επιβράβευσης προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεώς του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.&Δ.

Οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, καλούνται να προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου»e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου(www.tpd.gr).

Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Πηγή: patrastimes.gr