Διαδικασία σε δύο φάσεις, θα «τρέχει» εφεξής για τις αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν «κούρεμα» μισθωμάτων ελέω πανδημίας τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση, η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός 30 ημερών, τις επεξεργάζεται με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Σε δύο κύκλους η καταβολή του ποσού
Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους:
Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Με δεδομένο ότι οι δηλώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν ως την 1η Μαρτίου, η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου
Η έναρξη του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου, δηλαδή εν προκειμένω η 1η Απριλίου και αφορά στις διορθωμένες «Δηλώσεις Covid». Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Η αποζημίωση τους δικαιούχους, που είναι φυσικά πρόσωπα ποσού, ανέρχεται στο 80% του συνολικού μισθώματος κάθε μήνα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ορίζεται στο 60%.

Δικαιούχοι είναι:

Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος
Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν, πάντως, με νεώτερη απόφαση.
Το ποσό της αποζημίωσης ΔΕΝ εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ΔΕΝ υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ΔΕΝ δεσμεύεται και ΔΕΝ συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κι άλλες επιχορηγήσεις αφορολόγητες
Πέρα από τις αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια και τις επιχορηγήσεις μέσω των Επιστρεπτέων, προστέθηκε μια ακόμα κατηγορία αφορολόγητων επιδοτήσεων.

Με το άρθρο 223 του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

Οδηγίες για τα «φέσια» του Δημοσίου
Με φόντο το ειδικό σχέδιο δράσης για την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, που αποτελεί ένα από τα «αγκάθια» στις σχέσεις με τους Θεσμούς, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί για μια ακόμα φορά να… ζορίσει τους φορείς να «καθαρίσουν» τα δικά τους χρέη.

Σε ειδικό κεφάλαιο της εγκυκλίου για την εκτέλεση του φετινού δύσκολου Προϋπολογισμού, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας επιδιώκεται η πλήρης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και πάνω απ’ όλα η συνεχής μέριμνα για την αποφυγή δημιουργίας νέων. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι αρμόδιες ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων οφείλουν:

Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους, καθώς και τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
Να εξετάσουν τους λόγους, για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο ΓΛΚ
Ειδικότερα για τους φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, να διερευνήσουν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διαμάχη, οφειλές που αφορούν σε δαπάνες προς αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές οι οποίες έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων και οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) και να φροντίσουν για τη συμπερίληψή τους σε ειδικούς Πίνακες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛΚ, το 2020 «έκλεισε» με εκκρεμή ληξιπρόθεσμα 1,205 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 503 εκατ. Ευρώ είναι χρέη νοσοκομείων.

Πηγή: patrastimes.gr