Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις που σας παρουσιάζει το Dikaiologitika News στις εν λόγω επιχειρήσεις κατά την διάρκεια απεργίας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας που ισχύει σήμερα αλλά και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας για να καλύπτονται οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Οι ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται ορίζονται ως τουλάχιστον στο 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας.

Επίσης το συνδικαλιστικό όργανο που κηρύσσει την απεργία είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τους εργαζομένους που δεν συμμετέχουν στην απεργία ώστε να προέρχονται και να αποχωρούν από την εργασία τους ελεύθερα. Όμως στην περίπτωση που υπάρξει παρεμπόδιση των εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν ή κατάληψη των χώρων εργασίας ή των εισόδων τους κατά τη διάρκεια της απεργίας η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε την απεργία.

Αναλυτικότερα κατά την διάρκεια της απεργίας το συνδικαλιστικό όργανο που κηρύσσει την απεργία έχει την υποχρέωση να διαθέσει προσωπικό ασφαλείας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Έτσι το συνδικαλιστικό όργανο ορίζει εγγράφως τα ονόματα των εργαζομένων που θα είναι προσωπικό ασφαλείας και εφόσον απαιτείται και το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας εφόσον δεν έχει καθοριστεί το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας εφόσον απαιτείται και δεν έχει τεθεί στη διάθεσή του εργοδότη.
Επίσης για την διεξαγωγή της απεργίας και των στάσεων εργασίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή του συνδικαλιστικού οργάνου 24 ώρες τουλάχιστον πριν την πραγματοποίηση της. Η προειδοποίηση πρέπει να είναι έγγραφη όπου περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της απεργίας, τη μορφή αυτής και τα αιτήματα της απεργίας.

Έτσι θα υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του εργοδότη. Αντιπροσωπευτική θεωρείται ότι είναι η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει ως μέλη τους εργαζόμενους που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης. Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι μέλη της.

Παράλληλα στις επιχειρήσεις Δημοσίου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου προστέθηκε με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου η Τράπεζα της Ελλάδος, η Πολιτική Αεροπορία και κάθε είδους υπηρεσίες και τμήματα υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του. Στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που προστέθηκαν οι νέες δραστηριότητες είναι:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

Πηγή: patrastimes.gr