Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης πρόκειται να επικαιροποιήσει τον Πίνακα Εθελοντών που μπορούν να συνδράμουν την Λιμενική Αρχή σε περιπτώσεις πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης.

Ειδικότερα μπορούν να συμπεριληφθούν εκτός των παράκτιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των εταιρειών διακίνησης πετρελαίου, αναγνωρισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας, που κατά κανόνα ενεργοποιούνται κατά προτεραιότητα στις περιπτώσεις ατυχηματικών ρυπάνσεων, τοπικές εταιρείες που εκτελούν ρυμουλκικές και καταδυτικές εργασίες, ιδιώτες που μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά σε περιπτώσεις ανάγκης ( π.χ: μεταφορικές εταιρείες με φορτηγά οχήματα Δ.Χ. ανοικτού τύπου, κάτοχοι βυτιοφόρων οχημάτων κατάλληλων για την μεταφορά πετρελαιοειδών, λεμβούχοι, προμηθευτές εξοπλισμού – υλικών, σύλλογοι προστασίας επαπειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας των περιοχών και άλλοι μη κυβερνητική οργανισμοί (ΜΚΟ) που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας μας και ασχολούνται με οικολογικά θέματα).

Η ενεργοποίηση των πολιτών με κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία και μέσα στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας  καθώς θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Παράλληλα μέσω της εθελοντικής δράσης ενισχύεται η απόκτηση περιβαλλοντολογικής και εθελοντικής συνείδησης από όλους.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των εθελοντών θα πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας έως τις 29 Ιουνίου 2020 ενώ για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2613 615 469 και στα email: [email protected] και [email protected].

Πηγή: patrastimes.gr