Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).

Ειδικότερα:

Άρθρο 1

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/ Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας:

– Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
– Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
– Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
– Υπουργείο Εσωτερικών
– Υπουργείο Δικαιοσύνης
– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
– Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίησή της από τους ανωτέρω φορείς για τον έλεγχο, τη δέσμευση και την υποβολή αιτήματος επιστροφής παραβόλου από τους υπαλλήλους του φορέα, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους,  σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β΄ 979).

Άρθρο 2

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» στο πληροφοριακό σύστημα

«Εθνικού Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer)» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων στο πλαίσιο πληρωμής τέλους από τους οικονομικούς φορείς για τη δημιουργία και έκδοση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών, προκειμένου για την εύρεση των παραβόλων που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν και δεσμεύθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων και τραπεζών:

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Εκδότη Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών – ID Issuer).
– Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
– Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
– Τράπεζα EUROBANK A.E.

2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία αξιοποιείται από τους φορείς της παρ. 1 για την ανάκτηση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 979), με σκοπό την αναζήτηση του κατάλληλου τύπου και τη δημιουργία e-παραβόλου για την διάθεσή του προς κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο).

Άρθρο 4

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς-λήπτες των διαδικτυακών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του e-παραβόλου, όπως αυτοί αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας, έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Οι φορείς-λήπτες και οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από αυτούς υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Πηγή: patrastimes.gr