Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News τα σπίτια θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό των 8,5 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα πρόκειται για διαμερίσματα, τα οποία θα βρίσκονται εντός αστικού ιστού και θα προσομοιάζουν σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε τα παιδιά να μη βρίσκονται σε ιδρυματικού τύπου δομές.
Στα εν λόγω σπίτια θα μένουν τα παιδιά μαζί με τους φροντιστές τους.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ανηλίκων δεκαπέντε ετών και άνω». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους, οι οποίοι διαβιούν σε κλειστές δομές παιδικής προστασίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών αποϊδρυματοποίησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

α) Επιδότηση ενοικίου, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες.

β) Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

γ) Υπηρεσίες ενδυνάμωσης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και επαγγελματικής καθοδήγησης, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται ανήλικοι ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) και οι οποίοι διαβιούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, καθώς και οι ανήλικοι που παραμένουν προσωρινώς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, για λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική μονάδα.
Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
Δικαιούχοι φορείς που δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνοι τους ή σε συνεργασία, είναι:

α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ή διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, στα οποία λειτουργούν δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Παιδική Προστασία και μέτρα εξάλειψης παιδικής κακοποίησης

Θεσμοθετείται πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι της κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής προστασίας όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Μεταξύ άλλων ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά περιστατικού κακοποίησης από τους ωφελούμενους των μονάδων.

Προσωπικός βοηθός

Καθιερώνεται ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Θα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών τους, για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους.

Πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημιουργείται ένα ενιαίο, ολιστικό, καθημερινό πρόγραμμα, κοινό για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας που θα προσφέρει στα βρέφη και τα νήπια την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων και στους γονείς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Καθιερώνεται ο τακτικός έλεγχος όλων των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και δυσκολιών.
Ειδικότερα το πρόγραμμα «Κυψέλη» στοχεύει στη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, σωματική, κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων μέσω ιδίως του παιχνιδιού και με σεβασμό στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε βρέφους και νηπίου. Περιλαμβάνει αναλυτικό ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα, όπου ορίζονται, ανά ηλικιακή ομάδα, τα διαστήματα για παιχνίδι, δομημένο και μη δομημένο, ομαδικό και ατομικό, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, για πολιτιστικά, τεχνολογικά και άλλου είδους εργαστήρια, για αφήγηση και παραμύθι, καθώς και για σίτιση και ανάπαυση βρεφών και νηπίων.

Αναδοχή

Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων κατάλληλων υποψήφιων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, υπό το πρίσμα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 (Α’ 192). Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.

Πηγή: patrastimes.gr