Στη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 300 έως 350 ευρώ σε 100.000 αυτοαπασχολούμενους με εισοδηματικά κριτήρια σχεδιάζει η κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, εντός της επόμενης εβδομάδας ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης θα προχωρήσει στην κατάθεση διάταξης στη Βουλή που θα προβλέπει την εφάπαξ καταβολή επιδόματος σε περίπου 100.000 δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους.

Ο προϋπολογισµός για την καταβολή του επιδόµατος µπορεί να φτάσει έως και τα 30 εκατ. ευρώ. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι για τη χορήγηση του επιδόµατος θα τεθούν εισοδηµατικά κριτήρια, ώστε να το λάβουν οι οικονοµικά ασθενέστεροι, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόµενο να δοθεί και σε όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας τα τελευταία 5 έτη. Με την καταβολή του έκτακτου επιδόµατος, η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τη δέσµευσή της για την οικονοµική ενίσχυση και των αυτοαπασχολούµενων που έχουν πληγεί λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού. Η διάταξη του νοµοσχεδίου έχει ήδη συνταχθεί, χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνει το ακριβές ύψος του επιδόµατος, το οποίο θα οριστεί σε µεταγενέστερο χρόνο µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργεί ων Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το επίδοµα αποτελεί συνέχεια της στήριξης των 600 ευρώ, που είχε παρασχεθεί στους επιστήµονες τους µήνες Απρίλιο και Μάιο λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Η «R» έχει στη διάθεσή της τη διάταξη για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους, η οποία προβλέπει τα εξής: Χορηγείται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση:

1α) Στους δικηγόρους και µηχανικούς που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 είχαν συµπεριληφθεί στους πληττόµενους ΚΑ∆ του υπουργείου Οικονοµικών. β) Στους οικονοµολόγους που είναι ασφαλισµένοι στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 είχαν ενταχθεί στους πληττόµενους ΚΑ∆ του υπουργείου Οικονοµικών.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του παρόντος καταβάλλονται από τον δεύτερο για την περ. 1α και τον πρώτο για την περ. 1β κλάδο του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152).

3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος.

4. Η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται, ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύµατα για οφειλές προς αυτά, ούτε συµψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν προσµετράται στο συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, οικογενειακό εισόδηµα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το δημοσίευμα της Realnews

Πηγή: patrastimes.gr