Διαδικτυακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα παρέχονται εφεξής και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είτε μέσω φυσικής παρουσίας σε αυτά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Συγκεκριμένα, απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζει τις εξής 14 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που θα παρέχονται και μέσω των ΚΕΠ:

 • Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου.
 • Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου.
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους.
 • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Βεβαίωση απογραφής.
 • Εναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης μη μισθωτών.
 • Ασφαλιστική ικανότητα.
 • Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση.
 • Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ).
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021.
 • Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/2018.

Σύμφωνα ακόμη με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση, η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση καθεμιάς από τις 14 υπηρεσίες διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του ΚΕΠ. Ο υπάλληλος δηλαδή εισέρχεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-EΦΚΑ), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει, καθ’ υπόδειξιν του φυσικού προσώπου που φέρει και την ευθύνη για τα δηλωθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική υπηρεσία, τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από το σύστημα για την αντίστοιχη υπηρεσία και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του. Επίσης, με την υποβολή της αίτησης και για τον σκοπό της κρίσης των αιτημάτων, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον πιστοποιημένο υπάλληλο του ΚΕΠ. Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-EΦΚΑ και της υπογραφής του διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, όπου οι χρήστες αυθεντικοποιούνται μέσω των κωδικών του Taxisnet.

Πηγή: patrastimes.gr