Επίσης σημειώνει ότι δίνεται νέα παράταση στην προθεσμία καταβολής των δόσεων, ως εξής:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021.
– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
– Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Να σημειωθεί ότι το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018 εξοφλούνται χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις.

Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.
Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα

Πηγή: patrastimes.gr