Ειδικότερα οι εν λόγω ασφαλισμένοι που εργάζονται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή, καθώς επίσης για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ των Μηχανικών και Υγειονομικών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ Δημοσίου.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για την κατηγορία των εμμίσθων δικηγόρων η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων θα υπολογίζεται από 1/1/2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται στο ποσό των 586,08 ευρώ, ενώ για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.οικ. 4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 173/τ. Β’ / 30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 650 ευρώ.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κλπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ για τους Δικηγόρους με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, καθώς και για τους Μηχανικούς και Υγειονομικούς (οι οποίοι υπάγονται στην ΑΠΔ Δημοσίου) θα υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για τις εν λόγω κατηγορίες θα υπολογίζεται:

– για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ

– για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, στο ποσό των 650,00 ευρώ (Σχετ.η αριθ. οκ.4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β’/30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. ΕΤΕΑΕΠ οποτεδήποτε μπορούν να επιλέξουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.
Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς κλπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του παρόντος:

Για την ολοκλήρωση της απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν κατά τα γνωστά οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα του παρόντος:

εφκα εισφορες εγκυκλιος

Εισφορές επικουρικής

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1/1/2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

  • 1η κατηγορία 26
  • 2η κατηγορία 31
  • 3η κατηγορία 37

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη.

Κατόπιν τούτου, ο δικηγόρος που απασχολείται στο Δημόσιο με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς επίσης και ο μισθωτός μηχανικός και υγειονομικός των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ (που συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας τους προκειμένου να γνωστοποιήσουν τη βούλησή τους για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Πηγή: patrastimes.gr