Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τη νέα πειραματική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό.

Με βάση την ίδια έρευνα, η συνολική αξία εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα Μαρτίου- Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6.283,9 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3.013,2 εκατ. ευρώ.
  • Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν το 7,6% του συνόλου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και αντίστοιχα το 6,4% για το 2020.

Η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων οι οποίες κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, αποτελεί το 2,7% του συνόλου της αξίας εξαγωγών αγαθών. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το 2,3% και το 2,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και 2020, αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πειραματικές στατιστικές είναι οι νέες, αναπτυσσόμενες και καινοτόμες στατιστικές. Δημοσιοποιούνται χαρακτηριζόμενες ως «πειραματικές», προκειμένου οι χρήστες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να εμπλακούν στην αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλόλητάς τους να αποτυπώσουν επαρκώς το αντικείμενο της έρευνας, και εν τέλει να συμβάλουν στην προσαρμογή αυτών στις ανάγκες πληροφόρησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώτο βασικό θεματικό πεδίο της σειράς παρουσιάζεται η εκτίμηση για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής εξαγωγών αγαθών για το τρέχον ή το επόμενο έτος. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι εξαγωγές αγαθών για την ελληνική οικονομία και τον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν ως κίνητρο /ελατήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Πηγή: patrastimes.gr