“Ανάσα” για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων αποτελεί η απόφαση που δημοσιεύθηκε και αφορά στην ενίσχυσή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού. Η απόφαση ορίζει μεταξύ άλλων τους δικαιούχους και τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων
1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B’ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’ 1723), στο πεδίο Δ.1] είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019, τουλάχιστον 20%,

3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και ο οποίος είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του παρόντος άρθρου. β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος. β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,
5. α. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρόντος, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο, καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/ έχουν συμφω-νηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα. β. Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/ νται να αποδώσει/σουν στους καλλιτέχνες της προηγούμενης παραγράφου, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) της οικονομικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων ποσών, εφόσον ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης δεν έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας. γ. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και εφαρμόζεται με τους ανωτέρω όρους και την καταβολή ποσών που 7/2/2021 Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών. δ. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσονται έκπτωτοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά το μέρος μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και το ποσό αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβλη-θέν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Ύψος και τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου

1. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 1 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής: α) Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης. i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγματοποιούνται άνω της μιας παράστασης/έργου, η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα. Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου ως εξής: ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ (χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα) ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής: ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ (χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή) βi) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης. Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής: ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ [χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ (το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ ιδιοκτησία)

Πηγή: enikonomia.gr

Πηγή: patrastimes.gr