Το επίδομα ομογενών που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ το δικαιούνται οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του δικαιούχου που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανος για εργασία και δεν έχει ανιόντες ή κατιόντες για να τον συντηρήσουν ή του νόμιμου αντιπροσώπου του (με προσκόμιση πληρεξούσιου ή εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου υπογραφής).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον ίδιο το δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. (Χορηγείται από την Υπηρεσία).
3. Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας.
4. Έκθεση Κοινωνικής έρευνας για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του αιτούντος
5. Απόδειξη Ομογενειακής Ιδιότητας από την αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
6. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του αιτούντα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.
8. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από το Δήμο.
9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς του αιτούντα και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και υπευθύνου είσπραξης.
10. Φωτοαντίγραφα των Ε1,Ε2,Ε9 και πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας του αιτούντα.
11. Φωτοαντίγραφα των Ε1,Ε2,Ε9 και πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας των ανιόντων ή κατιόντων του αιτούντα.
12. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας και Ασφαλιστική Ικανότητα.
13. Βεβαίωση ανικανότητας, για τους ανικάνους για εργασία που θα πιστοποιείται από Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α
14. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού των ΕΛΤΑ με πρώτο όνομα το δικαιούχο του προνοιακού επιδόματος
15. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εξουσιοδοτήσει συγγενικό του άτομο για την κατάθεση των δικαιολογητικών ή την είσπραξη των χρημάτων θα πρέπει να το κάνει σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρει τον λόγο της εξουσιοδότησης καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που ορίζει ως υπεύθυνο είσπραξης.
16. Σε περίπτωση φοιτητών:
– Βεβαίωση σπουδών της οικείας σχολής για το χρονικό διάστημα φοίτησης και ότι πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις
– Βεβαίωση της σχολής για σίτιση ή στέγαση ή άλλη οικονομική ενίσχυση
– Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ

Πηγή: patrastimes.gr