Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Οι ενήμερες επιχειρήσεις θα ενισχύονται, πλέον, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, έναντι τριών που προβλεπόταν αρχικά.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (20/6), οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο ανέρχονται σε 25.510.

Η πλειονότητά τους (15.765) αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, έπονται οι μικρές με 7.171 και οι μεσαίες με 2.574 αιτήσεις, αντίστοιχα. Οσο για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στο σύνολο αυτών, διαμορφώνεται σε 359.793 άτομα. Στο μεταξύ, από τις 25.510 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί, για την ώρα, οι 18.314. Παράλληλα, 71.455 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους οδεύουν προς οριστικοποίηση.

Προθεσμία

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που… χτυπήθηκαν από την πανδημία. Ενεργοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Αυγούστου – αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη. Με τα νέα δεδομένα, θα καλυφθούν οι τόκοι ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για το χρονικό διάστημα 1.4.2020-31.8.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, την αίτησή τους, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις, διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή), στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, http://www.ependyseis.gr/mis).

Σε ποιους αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν, νομίμως, στη χώρα. Στις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της πεντάμηνης επιδότησης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

* Να εντάσσονταν στις 19.3.2020 σε κάποιον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ, έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών και αφορούν στους πληττόμενους από την πανδημία κλάδους).

* Να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά να αντιμετώπισαν προβλήματα ή να καθίστανται προβληματικές στη συνέχεια λόγω κορωνοϊού.

* Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

* Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η.12.2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν τη 19η.3.2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Τι καλύπτει

Σε σχέση με την επιχορήγηση, καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

* τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων,

* δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης,

* δανείων, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Προϋποθέσεις
Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019. Πέραν αυτών, καλύπτονται συμβατικοί τόκοι, καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών) τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως τις 29.02.2020. Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η.4.2020. Η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται έως 800.000 ευρώ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: patrastimes.gr