Επιστολή της Επιτροπής Αγώνα Ορνιθοκάθισμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

“Αγαπητή Αποκεντρωμένη Διοίκηση  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ,

Αγαπητό Περιφερειακό Συμβούλιο , κ. Περιφερειάρχη,

Λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2020  κατά της χώρας μας στην υπόθεση C-849/19 περί μη προστασίας των τόπων κοινοτικής σημασίας (περιοχών Natura)
  (Σχετικός σύνδεσμος  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D28376488261796A4D1BB5BD34FDFAD6?text=&docid=235718&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=58195)
 • Την υπ’ αριθ.:27/29-6-2021 ομόφωνα αρνητική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου
  (Σχετικός σύνδεσμος https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%A3%CE%9B%CE%A9%CE%A1%CE%95-%CE%A8%CE%94%CE%98 )
 • Την υπ’ αριθ.: 26/4-4-2012 αρνητική γνωμοδότηση επί του θέματος της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΠΣΔΕ,
  (Σχετικός σύνδεσμος https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%A937%CE%9B6-9%CE%9D7 )
 • Την παλαιότερη άρνηση του Δήμου Ερυμάνθου με το υπ’ αριθ.: 7638/11/04-04-2012 έγγραφό του.
 • Τις αρνητικές αποφάσεις επί του θέματος των τοπικών συλλογικών οργάνων

α. Σύλλογος απανταχού Λεοντιτών «ο Άγιος Ανδρέας»

β. Αγροκτηνοτροφικός σύλλογος Λεοντίου

γ. Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Ερυμάνθου

δ. Σύλλογος προστασίας υγείας και περιβάλλοντος ΚΥ Χαλανδρίτσας.

ε. Α.Ο. Αστέρας Λεοντίου

στ. Πολιτιστικός σύλλογος Θωμεΐκων

ζ. Πολιτιστικός σύλλογος Βετοκουναβέων

η. Πολιτιστικός σύλλογος Γολεμίου

 •   Τα συμπεράσματα του έργου, που χρηματοδότησε το ΥΠΕΚΑ,  «ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης».
 • Να σταματήσει προσωρινά το υπουργείο Περιβάλλοντος να εγκρίνει τις νέες αιτήσεις για αιολικά πάρκα, μέχρι να ολοκληρωθούν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούνται σήμερα για τις προστατευόμενες περιοχές (Natura).
 • Να επιτραπεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μόνο για όσες περιπτώσεις αφορούν αιολικά πάρκα εκτός Natura (μελλοντικά να εξεταστεί η «απόσυρση» όσων βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και έχει τεκμηριωθεί ότι προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον).
 • Να δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις πιο υποβαθμισμένες οικολογικά περιοχές όπου υπάρχει ήδη πυκνό οδικό δίκτυο.
 • την άνετη κάλυψη των στόχων (υπερδιπλάσια) του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) από είδη αδειοδοτημένους ΑΣΠΗΕ εκτός περιοχών Natura 2000,
 • την εκ νέου καταγγελία προς τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος από δεκατρείς περιβαλλοντικές οργανώσεις προκειμένου να αιτηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σημαντικής επίπτωσης στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας,
 • Τις τραγελαφικές – εγκληματικές , προς αδαείς ιθαγενείς, προτάσεις του νομοθετήματος 24 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 845 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118376/1419   Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιβαλλοντική  Έγκριση αυτού.

«…….3. Για τη βιώσιμη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών όπως του Δικτύου Natura 2000 και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν όπως είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήματα κλπ. στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων του Σχεδίου να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
3.1 Τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελούν ενδιαιτήματα για είδη πανίδας ιδιαίτερης
σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας (Οδηγία 79/409 -Παράρτημα Ι).
3.2 Οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας και διαχείρισης.
4. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει:
4.1 Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.
4.2 Στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του Σχεδίου να ενσωματωθούν κατάλληλα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας, οι οποίες να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης πρότασης με την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής
της. Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση εκείνων των δράσεων που ενισχύουν της προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.
4.3 Στις προστατευόμενες περιοχές επιτρέπονται χρήσεις και δραστηριότητες που δεν θα θίγουν την οικολογική τους ισορροπία και θα προωθούν την οργανωμένη και συντονισμένη διαχείρισή τους.

Άξονας 6  Χωρική αναβάθμιση κρίσιμων ζωνών του ενδοπεριφερειακού χώρου

6.1 Προώθηση ολοκληρωμένης ανάπτυξης μειονεκτικών περιοχών ορεινής ενδοχώρας.

– Στήριξη της επιχειρηματικότητας με παροχή κινήτρων για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

-προώθηση της βιοτεχνίας – οικοτεχνίας παραδοσιακών προϊόντων και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στον ορεινό χώρο.

– Έμφαση και εξειδίκευση (κατά ορεινή ενότητα) στην ενίσχυση της απασχόλησης και συγκράτηση του πληθυσμού και στη βιώσιμη ανάπτυξη των μειονεκτικών και προβληματικών περιοχών….»

1  ((Το έγκλημα το οξύμωρο το καταδικασθέν  μια γραμμούλα ΝΤΡΟΠΗ))

 1.  Τις υπογραφές μόνιμων κατοίκων, παραθεριστών και απανταχού διαμενόντων της περιοχής μας που έπονται
 2. Την εκθετικά αυξανόμενη κάθε χρόνο καταστροφή της ελληνικής φύσης από τις πυρκαγιές
 3. Την απόφασή μας να στραφούμε νομικώς ενάντια σε κάθε υπάλληλο και σε κάθε αιρετό που προσυπογράφει και ψηφίζει εγκληματικές αποφάσεις και νόμους κατά της φύσης μη ασκώντας χρηστή και συνταγματική διοίκηση, παραβαίνοντας τα καθήκοντά του .

Παρακαλούμε όπως εισαγάγετε  το θέμα κατεπειγόντως στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο και αποφασίσετε για καμία περεταίρω αδειοδότηση, από τις υπηρεσίες σας,  έργων ΑΠΕ σε περιοχές NATURA καθώς και ανάκληση των ήδη δοθέντων αδειών

(εγκατάστασης, εγκατάστασης μετεωρολογικών ιστών κτλ…), στο πλαίσιο της παραγράφου του ανωτέρω νομοθετήματος.

Επίσης να είσαστε στο πλευρό μας στις μελλοντικές εκδηλώσεις μας με πρώτη αυτή στις 16-8-21 στην είσοδο του οικισμού Ρακίτας καθώς και για τις περεταίρω ενέργειές σας προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία.

Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής αγώνα κατά της εγκατάστασης  ανεμογεννητριών στην περιοχή “Κιβούρι” , “Ορνιθοκάθισμα”  Τ.Κ.  Λεοντίου”

Πηγή: patrastimes.gr