Με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, την οποία κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, το Νέο Σωματείο Εργαζομένων στο Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας καταθέτομε συνημμένως τις παρατηρήσεις του Σωματείου μας για την επικείμενη τροποποίηση  του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ».

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, στον υπό έγκριση Εσωτερικό Κανονισμό επιχειρείται η προσθήκη σημείων που αντίκεινται σε Αρχές που θεσπίζονται από το Σύνταγμα, στην Εργατική Νομοθεσία και γενικώς επιχειρείται η θεσμοθέτηση του νεποτισμού, της αυθαιρεσίας των εκάστοτε διοικούντωνκαι η συμπερίληψη αναχρονιστικών και ασαφών σημείων.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τρία χαρακτηριστικά σημεία του υπό έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού:

 • Θεσμοθέτηση της πρόσληψης προσωπικού σε ποσοστό 20% (15%+5%) συγγενών εκπαιδευομένων στο Κέντρο, χωρίς καμία αναφορά στην εξειδίκευση, στην ειδικότητα, στους τίτλους σπουδών παρά μόνον στην ενσυναίσθηση . (Άρθρο 16, παράγραφοι 2 και 3)
 • Θεσμοθέτηση απολύσεων χωρίς τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας. Στο Άρθρο 18, παράγραφος 1 αναγράφεται επί λέξει «Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δεν εξαρτάται από την προηγούμενη τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό»
 • Επιχειρείται επίσης η θεσμοθέτηση της δημιουργίας εργαζομένων – «λάστιχο», που είναι έρμαια στα χέρια της εκάστοτε Διοίκησης: Συγκεκριμένα, στο  Άρθρο 23  αναγράφονται τα εξής: « Ανάθεση καθηκόντων και πέραν των κυρίως.  Μεταβολή θέσης εργασίας.  Μετάθεση εργαζομένου» αναγράφονται τα εξής:  1. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή  του, να αναθέσει και άλλα καθήκοντα σε υπάλληλο του Ιδρύματος πέραν των ήδη ανατεθέντων Επίσης, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης, να απαλλάξει αυτόν από ορισμένα ή όλα τα ανατεθέντα σε αυτόν καθήκοντα και ν’ αναθέσει σε αυτόν άλλα συναφή ή σχετικά, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία του Ιδρύματος, προσωρινά ή μόνιμα».

Παρακαλούμε, κύριε Δήμαρχε, ως Εποπτεύουσα Αρχή, να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις παρατηρήσεις μας, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφό μας.

Ο εκπρόσωποι που έχετε ορίσει ( Ξυλιάς Θεόδωρος, Σουλελές Παναγιώτης , Ταβουλάρης Αντώνιος) εκ του ρόλου τους  έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση της νομιμότητας. Θεωρούμε λοιπόν επιβεβλημένη εκ μέρους ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ εκπροσώπων του Δήμου μας  την έκφραση σαφούς  και υπεύθυνης θέσης και τους καλούμε ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ να μην επιτρέψουν τέτοιες επιχειρούμενες αλλαγές. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε την εύλογη  απορία μας  αν ο κ. Ξυλιάς, ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Μέριμνα» μπορεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα και στην ευθύνη του εκπροσώπου της Εποπτεύουσας Αρχής, κατέχοντας την εν λόγω διττή ιδιότητα, αυτήν δηλαδή του εποπτεύοντος και, εμμέσως,  του εποπτευομένου.

Έχουμε πλήρη συνείδηση κύριε Δήμαρχε,  ότι ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση δεν νοείται με την κατάθεση εγγράφων, όμως η σπουδή με την οποία μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος επιχειρούν να επιβάλλουν την εν λόγω τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, δεν μας αφήνει περιθώρια για κάτι άλλο από την δημοσιοποίηση του ζητήματος.

Γνωρίζετε καλά, κύριε Δήμαρχε,  την στήριξη που έχουν προσφέρει οι εργαζόμενοι του Κέντρου σε πολύ δύσκολες εποχές, με στόχο πάντα την εύρυθμη λειτουργία του και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους εκπαιδευομένους μας.

Σας διαβεβαιούμε,  ότι σε κάθε περίπτωση παραμένουμε στην διάθεση όλων των μερών για μια ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ουσιαστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην εν λόγω παράγραφο αναγράφονται τα εξής: 

«3. Η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ» θεωρείται αυτονόητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ», δύναται να προσκαλούνται ώστε να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος»

Προτείνουμε την εξής προσθήκη:  Τα ανωτέρω ισχύουν  και για το Σωματείο των Εργαζομένων  για όλα τα θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του προσωπικού.

 • ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην εν λόγω παράγραφο αναγράφονται τα εξής: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ –Άρθρο 3.  1. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. α) Καλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε Συνεδρίαση, διευθύνει τις Συνεδριάσεις αυτού, καταρτίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος την ημερησία διάταξη. Στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρέχεται στον Πρόεδρο η ευχέρεια να προσκαλεί τους Προϊσταμένους , που αναφέρονται στην παράγραφο Α του άρθρου 13 του παρόντος, ώστε να παρίστανται ως εισηγητές».

Προτείνουμε την εξής προσθήκη: «προσκαλεί τους Προϊσταμένους για θέματα της αρμοδιότητας τους»

Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο θ αναγράφονται τα εξής:

Προτείνουμε την εξής προσθήκη (με έντονη γραφή)

θ) Θέτει προσωρινώς εκτός υπηρεσίας υπαλλήλους του Ιδρύματος οσάκις κατά την κρίση του, συντρέχει εξαιρετικός λόγος που δικαιολογείται κατά τα κριτήρια του 281 ΑΚ, υποχρεούμενος όπως συγκαλέσει το ταχύτερο το Δ.Σ. σε Συνεδρίαση προς λήψη οριστικής απόφασης.

Επίσης προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου με το εξής κείμενο

ΙΓ) Καλεί στην συνεδρίαση του  το Σωματείο Εργαζομένων του Ιδρύματος για θέματα εργατικής φύσης ή που αφορούν τους  εργαζομένους .

 • Στο άρθρο 13 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» και στην παράγραφο 5 αναγράφονται τα εξής: 5. Του Τμήματος Προγραμμάτων – Χορηγιών προΐσταται υπάλληλος  ΠΕ ή ΤΕ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή.

Προτείνουμε την εξής προσθήκη: 

 1. Του Τμήματος Προγραμμάτων – Χορηγιών προΐσταται υπάλληλος  ΠΕ ή ΤΕ ειδικότητας Οικονομικής  ή και Εμπορικής πτυχιακού φορέα . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή.

Στο ίδιο άρθρο και στο πεδίο : ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ αναγράφονται τα εξής: 

 • Κλάδος ΠΕ  Ιατρών Ειδικότητας Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής, Νευρολογικής (Επιστημονικός Διευθυντής)
 • Κλάδος ΠΕ   Ψυχολόγων
 • Κλάδος ΠΕ/ΤΕ   Κοιν. Εργασίας

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας και οι επιμέρους απαιτούμενες ειδικότητες προσωπικού στις κατ’ ιδίαν δομές, που τελούν υπό την σκέπη της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, θα καθορίζονται από την Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει υπόψιν τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, ιδίως τον αριθμό των εξυπηρετουμένων και των ετησίως εκπονούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς για κάθε δομή (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία κ.α.). Τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, το απασχολούμενο προσωπικό δύναται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλη δομή από αυτή στην οποία τοποθετήθηκε αρχικώς ή σε περισσότερες της μίας δομές, που λειτουργούν τόσο στην έδρα του Κέντρου, όσο και στα παραρτήματά του. 

Κρίνουμε άκρως απαραίτητη και προτείνουμε για ευνόητους λόγους  την προσθήκη της εξής παραγράφου:  Για την τήρηση των ανωτέρω τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την πρόσθετη εργασία καθώς επίσης πρέπει να τηρείται ο κανόνας για την μη βλαπτική μεταβολή του εργαζόμενου.

 • Στο ίδιο άρθρο και στο πεδίο «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΩΝ»  αναγράφονται τα εξής: Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και από άτομα που απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Προτείνουμε την προσθήκη της εξής παραγράφου:  Το ανωτέρω λαμβάνει χώρα εξαιρετικά και μόνο για χρονικό διάστημα το μέγιστο έξι μήνες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την πρόσθετη εργασία καθώς επίσης πρέπει να τηρείται ο κανόνας για την μη βλαπτική μεταβολή του εργαζόμενου. 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναγράφεται ότι « Η αριθμητική σύνθεση του προσωπικού καθορίζεται, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες ανά Τμήμα, στην κατεύθυνση  της εύρυθμης  λειτουργίας  του Ιδρύματος, με την δυνατότητα προσθήκης και νέων ειδικοτήτων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος». 

Προτείνουμε την προσθήκη της εξής παραγράφου: Η ανωτέρω απόφαση οφείλει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη κατά τα ανωτέρω.

Επίσης στο ίδιο άρθρο αναγράφεται ότι: « Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων με προσωπικό που πληροί τα ζητούμενα προσόντα, το Δ.Σ δύναται για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, με απόφασή του μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή, να καλύπτει τις προβλεπόμενες θέσεις με προσωπικό που κατέχει άλλους τίτλους και επαρκή προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέματα. Αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, μέχρις ότου οι θέσεις αυτές καλυφθούν με προσωπικό των ζητούμενων προσόντων» . 

Προτείνουμε την προσθήκη της εξής παραγράφου: Το ανωτέρω λαμβάνει χώρα εξαιρετικά και μόνο για χρονικό διάστημα το μέγιστο έξι μήνες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την πρόσθετη εργασία καθώς επίσης πρέπει να τηρείται ο κανόνας για την μη βλαπτική μεταβολή του εργαζόμενου.  

 • Στο Άρθρο 14. Αναγράφονται τα εξής: « Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μετά από αιτιολογημένη απόφαση την διεκπεραίωση εργασιών και υποθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες».   

Προτείνουμε την εξής προσθήκη: Το ανωτέρω λαμβάνει χώρα μόνο για εξαιρετικές καταστάσεις κατά μέγιστο δύο (2)  εργασιών-υποθέσεων το έτος αν, και μόνο αν η διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών και υποθέσεων είναι τόσο εξαιρετικής εξειδίκευσης που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες ειδικότητες του Ιδρύματος.

 • Στο πεδίο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –Σχέσεις προσωπικού με το Ίδρυμα. Άρθρο 15 – παράγραφος 3 αναγράφονται τα εξής:  3. Υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν και σε εθελοντές/ντριες, όταν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, η διεκπεραίωση της παροχής αυτών δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα ή γνώσεις και δε θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Προτείνουμε την εξής προσθήκη: Υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν και σε εθελοντές/ντριες, οι οποίοι/ες  έχουν τις απαιτούμενες ειδικότητες ,  όταν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου……» και ότι « Σε καμία περίπτωση οι εθελοντές /εθελόντριες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν  ή να αντικαταστήσουν πρόσωπα τα οποία έχουν ή ενδέχεται να έχουν εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα». 

 • Στο Άρθρο 16 «Πρόσληψη προσωπικού και επιλογή προσλαμβανομένων» αναγράφονται τα εξής: 
 • Για την πρόσληψη κάθε ειδικότητας προσωπικού απαιτείται προκήρυξη δημοσιευμένη στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό τύπο. Η δημοσίευση δέον αναφέρει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων στις προς επιλογήν θέσεις, στοιχεία τα οποία ( προσόντα –θέσεις) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συνάφειας.  Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και η επιλογή  των  καταλληλότερων μπορεί  ν’ ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. σε τριμελή επιτροπή μελών του Δ.Σ. Αυτά αποφασίζουν για την επιλογή κατά δίκαιη κρίση . Η Επιτροπή κάνει την επιλογή σύμφωνα με τον πίνακα προσόντων, ήτοι συντάσσει πίνακα με σειρά αξιολόγησης και τον υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο τον εγκρίνει ή τον τροποποιεί. Απαραίτητα προηγείται προφορική συνέντευξη, η οποία θα διενεργείται από την ίδια ως άνω τριμελή επιτροπή και θα αποτιμά την προσωπικότητα και την ικανότητα του υποψηφίου να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες προς τους περιθαλπόμενους και το Ίδρυμα. Οι γενόμενες ατομικές παρατηρήσεις συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία σύνταξης του πίνακα αξιολόγησης».

Προτείνουμε την εξής προσθήκη:

 1. Για την πρόσληψη κάθε ειδικότητας προσωπικού απαιτείται προκήρυξη δημοσιευμένη στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό τύπο. Η δημοσίευση δέον αναφέρει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων στις προς επιλογήν θέσεις, στοιχεία τα οποία ( προσόντα –θέσεις) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συνάφειας.  Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και η επιλογή  των  καταλληλότερων μπορεί  ν’ ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. σε τριμελή επιτροπή μελών του Δ.Σ. Αυτά αποφασίζουν για την επιλογή κατά δίκαιη κρίση . Η Επιτροπή κάνει την επιλογή σύμφωνα με τον πίνακα προσόντων, ήτοι συντάσσει πίνακα με σειρά αξιολόγησης και τον υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο τον εγκρίνει ή τον τροποποιεί. Απαραίτητα προηγείται προφορική συνέντευξη, η οποία θα διενεργείται από την ίδια ως άνω τριμελή επιτροπή και θα αποτιμά την προσωπικότητα και την ικανότητα του υποψηφίου να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες προς τους περιθαλπόμενους και το Ίδρυμα. Οι γενόμενες ατομικές παρατηρήσεις συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία σύνταξης του πίνακα αξιολόγησης.

Στο ίδιο  άρθρο και στην παράγραφο 2 αναγράφονται τα εξής:  «Πιθανή συγγενική σχέση 1ου ή 2ου βαθμού μεταξύ υποψηφίου και περιθαλπομένου συνεκτιμάται θετικά από την επιτροπή, ως προς την ενσυναίσθηση εκ μέρους του απασχολουμένου της ιδιαίτερης αποστολής του Ιδρύματος». 

Εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας, δεδομένου ότι  εισάγεται διάκριση υπέρ συγγενικού δεσμού και δεν προστατεύεται ο έχων προσόντα σε σχέση με συγγενή μη έχοντα προσόντα. Τα παραπάνω έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της ισότητας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος.   Πέραν των ανωτέρω επικαλούμαστε πλήθος μελετών στο τομέα της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες αναφέρονται στα προβλήματα διοίκησης που ανακύπτουν σε συνθήκες πρόσληψης συγγενών κλπ

Στην Παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναγράφονται τα εξής: «3. Συγγενική σχέση 1ου ή 2ου βαθμού μεταξύ υποψηφίου και αναπήρου ατόμου που δεν αποτελεί περιθαλπόμενο συνεκτιμάται θετικά από την επιτροπή, ως προς την ενσυναίσθηση εκ μέρους του απασχολούμενου της ιδιαίτερης αποστολής του Ιδρύματος.  

Εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας ομοίως για τους ως άνω λόγους.

Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 5 αναγράφονται τα εξής: « 5. Κάθε πρόσληψη γίνεται υπό δοκιμή, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Η δοκιμαστική περίοδος ορίζεται ένα τρίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα, εφόσον οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν.

Διαφωνούμε  με την εργασία υπό δοκιμή καθώς η διαδικασία της επιλογής είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια λάθους επιλογής ώστε να απαιτείται επιπλέον δοκιμαστική περίοδος και προτείνουμε την εξής  προσθήκη  «Αν η δοκιμαστική περίοδος υπερβεί τους δώδεκα μήνες για την καταγγελία της σύμβασης καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης».  

 • Στο Άρθρο 17 «Αξιολόγηση  Προσωπικού» παράγραφος  2 αναγράφονται τα εξής: « 2. Η μέθοδος διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης και οι ρυθμιστικοί όροι αυτής καθορίζονται και συγκεκριμενοποιούνται πριν την έναρξη της διαδικασίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνουμε τις εξής προσθήκες:

α. Ως  σύστημα αξιολόγησης επιλέγεται σύστημα που έχει εκπονηθεί από φορείς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια, λαμβάνονται δε υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φορέων που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία.  Και

β. Η διαδικασία αξιολόγησης απαιτεί ομόφωνη έγκριση από όλα τα μέλη του Δ.Σ του Ιδρύματος.

Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 3 αναγράφονται τα εξής: Οι Προϊστάμενοι αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας δεδομένου ότι τα μέλη του εκάστοτε ΔΣ δεν γνωρίζουν τα θέματα επιστήμης των προϊσταμένων  των τμημάτων. 

Στο Άρθρο 18 « Απόλυση  Προσωπικού» παράγραφος 1 αναγράφονται τα εξής:   1. Οι υπάλληλοι και γενικά το προσωπικό του Ιδρύματος, μπορεί ν’ απολυθεί από την θέση του μετά από απόφαση του Δ.Σ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Νόμου και την τήρηση της νόμιμης  διαδικασίας. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δεν εξαρτάται από την προηγούμενη τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό» 

Εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας. Με την ως άνω διατύπωση επιχειρείται η θεσμοθέτηση της αυθαιρεσίας και της επιβολής του δικαίου του ισχυρότερου, χωρίς να δίνεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα και η ευκαιρία να απολογηθεί, να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και τον καθιστά έρμαιο. Θεωρούμε άκρως απαραίτητη την ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας όπως αυτή αναγράφεται στον  Εσωτερικό Κανονισμό.

Προτείνουμε την εξής προσθήκη : Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας προβλέπεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλο ηπιότερο μέσο προς τον εργαζόμενο , που υπάρχει και προβλέπεται από την πειθαρχική διαδικασία.

Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 2 αναγράφονται τα εξής «Επίσης οι εργαζόμενοι απολύονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ηλικίας εξόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Οργανισμού, στον οποίο αυτοί  είναι ασφαλισμένοι. Για τον ανωτέρω σκοπό, οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος υποχρεούνται, ύστερα από έγγραφο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσκομίσουν την καρτέλα των στοιχείων της ασφαλιστικής τους κατάστασης, όπως αυτή απεικονίζεται στον οποιονδήποτε ασφαλιστικό τους φορέα»  

Εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ  μας δεδομένου ότι με βάση τα ισχύοντα– ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται μέχρι όποτε εκείνος το επιθυμεί και δεν δύναται να εξαναγκαστεί σε συνταξιοδότηση από τον εργοδότη του. 

 • Στο Άρθρο 19 «Ατομικοί Φάκελοι»  αναγράφονται τα εξής : « 1. Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία τηρεί υπηρεσιακό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εργαζόμενο, το ήθος  , την ιδιότητα και υπηρεσιακή ικανότητα και ειδικότερα ……»  

Θεωρούμε αδιανόητο  «το ήθος» να εισάγεται ως κριτήριο αξιολόγησης δεδομένου ότι παραπέμπει σε άλλες εποχές τής σχετικά πρόσφατης ελληνικής ιστορίας και προτείνουμε την παράλειψή του. 

Επίσης στα έγγραφα που απαιτείται να τηρούνται στο ατομικό φάκελο των εργαζομένων αναγράφεται μεταξύ άλλων (β) και    το  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Θεωρούμε ότι το ποινικό μητρώο πρέπει να αφορά αδικήματα συγκεκριμένα που πρέπει να οριστούν ρητά-δεν δύναται ο εργοδότης να ελέγχει το ποινικό μητρώο του εργαζομένου για οιοδήποτε αδίκημα.

Στην παράγραφο (δ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης  να προστεθεί η φράση «ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής» . 

Στην παράγραφο (η) «Εκθέσεις των Προϊσταμένων και φύλλα αξιολόγησης των ορισθέντων ως αξιολογητές για την υπηρεσιακή του θητεία και επίδοση του, την συμπεριφορά, το ήθος κ.λπ.» να διαγραφούν οι λέξεις «το ήθος»

 • Στο Άρθρο 22 «Χρόνος εργασίας» αναγράφονται τα εξής: 
 1. Ο χρόνος και οι ώρες εργασίας όλου του προσωπικού κατά τις εργάσιμες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
 2. Για ωράριο απασχόλησης μικρότερο του νομίμου, καταρτίζεται σύμβαση μερικής απασχόλησης.
 3. Από τυχόν καθορισμό με απόφαση του Δ.Σ. ωρών εργασίας σε όρια μικρότερα των οριζόμενων από την κείμενη Νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή από την της μεταξύ του Ιδρύματος και του υπαλλήλου καταρτισθείσα σύμβαση εργασίας, αλλά με καταβολή πλήρους μισθού, δεν συνεπάγεται  υπέρ του εργαζομένου δικαίωμα, επιφυλασσόμενου του Δ.Σ. του δικαιώματος να αυξήσει τις ώρες εργασίας εντός των νομίμων ορίων και ν’ αξιώσει την εντός αυτών πλήρη απασχόληση του προσωπικού, χωρίς αυτό να θεωρηθεί σαν μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεως.  

Εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας δεδομένου ότι  ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ και προτείνουμε την διαγραφή του εξής σημείου «  δεν συνεπάγεται  υπέρ του εργαζομένου δικαίωμα, επιφυλασσόμενου του Δ.Σ. του δικαιώματος να αυξήσει τις ώρες εργασίας εντός των νομίμων ορίων και ν’ αξιώσει την εντός αυτών πλήρη απασχόληση του προσωπικού, χωρίς αυτό να θεωρηθεί σαν μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεως».   

Στο Άρθρο 23 « Ανάθεση καθηκόντων και πέραν των κυρίως.  Μεταβολή θέσης εργασίας.  Μετάθεση εργαζομένου» αναγράφονται τα εξής:  1. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή  του, να αναθέσει και άλλα καθήκοντα σε υπάλληλο του Ιδρύματος πέραν των ήδη ανατεθέντων Επίσης, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, λόγω υπηρεσιακής ανάγκης, να απαλλάξει αυτόν από ορισμένα ή όλα τα ανατεθέντα σε αυτόν καθήκοντα και ν’ αναθέσει σε αυτόν άλλα συναφή ή σχετικά, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία του Ιδρύματος, προσωρινά ή μόνιμα. 

Προτείνουμε την προσθήκη «…. Πέραν των ήδη ανατεθέντων αρκεί να είναι συναφή και να προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.

Επίσης, εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας στο σημείο «, να απαλλάξει αυτόν από ορισμένα ή όλα τα ανατεθέντα σε αυτόν καθήκοντα» δεδομένου ότι αυτό που επιχειρείται είναι προφανές και αυτονόητο ότι αποτελεί βλαπτική μεταβολή και προτείνουμε την διαγραφή του. 

Στην παράγραφο 3 « 3. Ανεξάρτητα από τον τόπο και την μονάδα στην οποία αρχικά παρείχαν ή μεταγενέστερα παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι απασχολούμενοι, το Δ.Σ. του Ιδρύματος δικαιούται να τοποθετήσει ελεύθερα τους εργαζομένους στις διάφορες δομές και τμήματα του Ιδρύματος, εντός του Νομού Αχαΐας», προτείνουμε την εξής προσθήκη « Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται  για εργαζόμενο που λόγω οικογενειακού συνδέσμου δεν δύναται να μεταβεί εκτός της πόλης διαμονής της οικογένειας του». 

 • Στο Άρθρο 25 « Αρμοδιότητες προσωπικού» και όσον αφορά στους  «Γ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ» « Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»  «Ε. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΩΝ», πρέπει να ορισθεί  σαφώς  η πτυχιακή επάρκεια που πρέπει να διαθέτει σε αντιστοιχία με την κάθε θέση» 

Τα ανάλογα ισχύουν και για το  Άρθρο 26 «Αρμοδιότητες και καθήκοντα εκπαιδευτών στα Εργαστήρια» δεδομένου ότι στον εν λόγω τομέα ως εκπαιδευτές εργάζονται και πρόσωπα με αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες και εμπειρία.

 • Στο Άρθρο 27 «Αρμοδιότητες και καθήκοντα Ψυχολόγου» επίσης πρέπει να ορισθούν σαφώς τόσο τα επιστημονικά προσόντα  όσο και η πτυχιακή επάρκεια που διαθέτει όσον αφορά στην συγκεκριμένη πολύ σημαντική για το Κέντρο θέση. 
 • Τα ανάλογα  ισχύουν για το Άρθρο 28 «Αρμοδιότητες και καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού»
 • Για το  Άρθρο 29 «Αρμοδιότητες και καθήκοντα Παιδοκόμου» πρέπει επίσης να καθοριστούν σαφώς τα προσόντα και η ειδίκευση που απαιτούν η εν λόγω θέση  και οι ανάγκες διαχείρισης των ωφελουμένων.

Στο ίδιο άρθρο προτείνουμε την διαγραφή της πρότασης «Συνοδεύει τον περιθαλπόμενο κατά τις μετακινήσεις»  και εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας δεδομένου ότι υπάρχει η ειδικότητα του συνοδού. 

 • Άρθρο 30 «Αρμοδιότητες και καθήκοντα Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή κλπ.» επίσης πρέπει να ορισθεί σαφώς η επιστημονική – πτυχιακή επάρκεια που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για τις εν λόγω θέσεις. 
 • Στο Άρθρο 32 «Πειθαρχικές υποθέσεις» παράγραφος Α. εδάφιο 1 αναγράφεται «Η εντός ή εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπής ή ανάξια  διαγωγή του υπαλλήλου». 

Το σημείο «ή εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπής» είναι εντελώς αόριστο και ασαφές και προτείνουμε την διαγραφή του. 

Στο ίδιο άρθρο αναγράφεται « Η έγγραφη αναφορά επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ  ή τον/την Διευθυντή/ρια του Ιδρύματος αιτιολογημένα.  Η απόφαση αυτή δύναται να εξεταστεί από το Δ.Σ σε δεύτερο βαθμό, κατόπιν έγγραφης ενστάσεως του ενδιαφερομένου, αποχωρούντος από την συνεδρίαση του προσώπου που επέβαλε την ποινή. Το Δ.Σ., εξετάζοντας την εκάστοτε περίπτωση, δύναται να υποβαθμίσει ή να ακυρώσει την το πρώτον επιβληθείσα ποινή» . 

Προτείνουμε την προσθήκη της εξής φράσης – με έντονη γραφή : «Η έγγραφη αναφορά επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ  ή τον/την Διευθυντή/ρια του Ιδρύματος αιτιολογημένα. Προηγείται υποχρεωτικά ακρόαση του προς απόδοση πειθαρχικής ποινής , ο οποίος δύναται να παραστεί και με πληρεξούσιο δικηγόρο». 

Επίσης, στο σημείο: Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου, χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, εκφράζουμε την ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ μας: Η απόλυση πρέπει να γίνει αφού πρώτα εξαντληθεί η πειθαρχική διαδικασία και δεν υπάρχει ηπιότερο μέσο. 

Επίσης,

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σε ολόκληρο το κείμενο του προς έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού απουσιάζει οιαδήποτε αναφορά στις θέσεις προϊσταμένου/ης Οικοτροφείου καθώς και των εκπαιδευτών ομάδων δημιουργικής απασχόλησης, ούτε βέβαια γίνεται αναφορά στα τυπικά προσόντα ούτε στα καθήκοντά τους.

Τέλος, για μια ακόμη φορά και παρά τις επανειλημμένες κατά το παρελθόν παρεμβάσεις μας όσον αφορά στο θέμα της αξιολόγησης, επανερχόμεθα για να υπογραμμίσουμε ότι η αξιολόγηση του προσωπικού οφείλει να είναι μέσον για την βελτίωση του εργαζόμενου και όχι μέσον εξόντωσής του, όπως κατά το παρελθόν έχει επιχειρηθεί.

Πηγή: patrastimes.gr