Η αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί τον βασικό στόχο της νέας δράσης του ΕΣΠΑ, που «άνοιξε” από τις 24 Ιουλίου. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 11.500 εκπαιδευτικούς.

Η εισαγωγική επιμόρφωση θα υλοποιηθεί εφαρμόζοντας τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης) και – εκτός από τη θεωρητική πλαισίωση στα επιμέρους αντικείμενα – θα αξιοποιεί τη μελέτη σεναρίων, τεχνικές αντεστραμμένης τάξης, διερευνητικής μάθησης, συνεργατικής επίλυσης προβλήματος, μάθησης μέσω (ερευνητικού) σχεδιασμού, κ.ά., ενώ προβλέπεται αξιολόγηση όλων όσοι συμμετέχουν στο εγχείρημα (διοίκησης, επιμορφωτών και επιμορφούμενων).

Για τις ανάγκες της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης θα αναπτυχθεί ειδικό επιμορφωτικό υλικό με ευθύνη του Ι.Ε.Π. και επιλεγμένων επιμορφωτών. Επίσης, θα αξιοποιηθεί η μέθοδος των πολλαπλασιαστών-επιμορφούμενων και θα εκπονηθούν αναλυτικοί οδηγοί επιμόρφωσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3,7 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας.

Πηγή: patrastimes.gr