Έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Η προθεσμία αφορά τόσο στις νέες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον 5ο κύκλο του προγράμματος, όσο και στις επιχειρήσεις που παρέλειψαν να υποβάλουν το αίτημά τους. Δίνεται, δηλαδή, η ευκαιρία να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης και όσες επιχειρήσεις δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μαζί με τα δάνεια, όμως, έρχονται και οι… υποχρεώσεις. Με τη βοήθεια του κ. Παναγιώτη Παντελή, Φοροτεχνικού και Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα εξειδικεύσουμε την εγκύκλιο ΓΔΟΥ 19/2021 που καθορίζει και τους όρους αυτούς.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που έλαβαν χρήματα από το πρόγραμμα Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, θα πρέπει να τηρήσουν τους εξής όρους:

1. Θα πρέπει έως τις 30 Ιουνίου 2021 να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχαν την 1/11/2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το επίπεδο απασχόλησης την 1/11/2020 ήταν υψηλότερο από αυτό που είχαν την 1/3/2020, τότε θα πρέπει να διατηρήσουν έως τις 30/6/2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν την 1/3/2020.

Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζομένων.

Με λίγα λόγια, ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένου, προκειμένου να τηρείται ο προαναφερόμενος λόγος, υπάρχει μόνο όταν προκύψει καταγγελία σύμβασης (απόλυση) του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο ως άνω όρος, θα ζητηθεί να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τον όρο Νο 2.

2. Θα πρέπει να επιστρέψει το επιστρεπτέο ποσό, το 50% δηλαδή, σε 40 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο αναφοράς 0,64%, με την πρώτη να ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2022. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής δόσης, θα υπάρχει επιβάρυνση 0,74% μηνιαίως.

3. Θα πρέπει έως τις 31 Μαρτίου 2021 να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχαν την 1/11/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το επίπεδο απασχόλησης την 1/11/2020 ήταν υψηλότερο από αυτό που είχαν την 1/3/2020, τότε θα πρέπει να διατηρήσουν έως τις 31/3/2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν την 1/3/2020.

Και για αυτόν τον όρο, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζομένων. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο ως άνω όρος, θα ζητηθεί να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, άμεσα και εντόκως.

4. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της εγκυκλίου ΓΔΟΥ 19/2021, τα οποία είναι τα εξής:

Α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος I «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

  • ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και
  • ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0.

Β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

5. Θα πρέπει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία να τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών για αυτό το χρονικό διάστημα (π.χ παραγραφή πενταετίας).

Πηγή: patrastimes.gr