Τέλος Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός για την έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών για την ενδεχόμενη αφερεγγυότητά τους. Στην πραγματικότητα, το σύστημα θα αποτελέσει εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση ώστε να αποτρέπεται η πτώχευση.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ήδη έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Ο μηχανισμός εισάγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και κεντρική του στόχευση είναι η πρόληψη διαδικασιών αφερεγγυότητας, η επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους αλλά και η μείωση των περιπτώσεων που φτάνουν στα δικαστήρια. Μεταξύ των εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη. Προβλέπεται επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και επαγγελματικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η έγκαιρη προειδοποίηση των οφειλετών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού, ο οποίος θα εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι οφειλέτες θα κατατάσσονται, μέσω αυτού, σε τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας -χαμηλό, μέτριο και υψηλό- και θα ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή την περίπτωση θα παρέχεται άδεια προς την εποπτεύουσα Αρχή για τη λήψη και επεξεργασία κάθε στοιχείου που αφορά το περιεχόμενο της αίτησής του και τον κίνδυνο αφερεγγυότητάς του. Όταν η διαδικασία μέσω αυτού του μηχανισμού καταλήξει σε κατάταξη για κάποιο οφειλέτη σε επίπεδο κινδύνου μέτριο ή υψηλό, ακολουθεί το επόμενο βήμα, ανάλογα με την ιδιότητα του οφειλέτη.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών, ανάλογα με τη μόνιμη κατοικία τους. Τα συγκεκριμένα κέντρα ή, κατά περίπτωση, γραφεία αποκτούν πρόσβαση (ύστερα από εξουσιοδότηση του οφειλέτη) στον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μηχανισμό με σκοπό να του παράσχουν, χωρίς επιβάρυνσή του:

  • ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους όρους των συμβάσεων που έχει συνάψει αλλά και, γενικά, τις συμφωνίες ρύθμισης οφειλών˙ για τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,
  • συνδρομή για την κατανόηση του όρων ρύθμισης οφειλών που ενδεχομένως του προτείνονται λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του για αποπληρωμή και των αντίστοιχων για κατανόηση
  • συνδρομή στην κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού με σκοπό, ιδίως, την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής των οφειλών του,
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού του.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απευθύνονται στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη, με σκοπό να αποσοβηθεί ο υφιστάμενος κίνδυνος. Πιο συγκεκριμένα: υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, που στοχεύουν στην επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου.

Πηγή: patrastimes.gr