Έως σήμερα ισχύουν οι βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων που είχαν εκδοθεί από το ΕΡΓΑΝΗ στις 14.12.2020.

 Για το λόγο αυτό, όπως έγινε και πριν 14 ημέρες, η ημερομηνία ισχύος τροποποιήθηκε και πάλι αυτόματα και πλέον αναγράφεται η 7.1.2021.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι:

-Ναι μεν δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης,

-Αλλά θα πρέπει να τυπώσουν εκ νέου τις βεβαιώσεις μετακίνησης, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν νόμιμα από αύριο. 

Όπως και την τελευταία φορά στις 14.12.2020 (σ.σ. δείτε σχετική ανάρτηση) έτσι και σήμερα, στις βεβαιώσεις μετακίνησης που είχαν εκδοθεί μέσω Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,

Τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται από  οι εργαζόμενοι,

αποτυπώνει η ΚΥΑ της 12.12.2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

 ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΚΥΑ

Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου,

μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr

και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται

με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα,

η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό

Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας

Και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα

και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση

του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο

το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για

όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί

από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.

Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων

επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης

δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από

τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή

ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).

Μετακίνηση  Εργαζόμενοι

Μετακίνηση  Εργαζόμενοι

Πηγή: patrastimes.gr