Ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων, έως τις 7 Μαΐου, θα παραμείνει η δράση του ΕΣΠΑ, που επιδοτεί, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, τους τόκους υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19.

Μέχρι στιγμής, στον δεύτερο κύκλο της -αυτόν δηλαδή που βρίσκεται σε εξέλιξη- ύψους 200 εκατ. ευρώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης επιχειρήσεις προερχόμενες στην πλειονότητά τους από τον κλάδο του τουρισμού (πίνακας Τop-20).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (έως 31.3.2021) για την πορεία του προγράμματος ΕΣΠΑ (ενεργοποιήθηκε 1.3.2021), έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής 7.043 επιχειρήσεις.

Προς το παρόν, οι οριστικές αιτήσεις ανέρχονται σε 4.313 και αφορούν σε επιχειρήσεις, με συνολικό αριθμό εργαζομένων 8.514.

Οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (2.764), ακολουθούν οι μικρές με 1.163 αιτήσεις, ενώ από μεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποβληθεί 386. Σε ποσοστό 88,9% οι αιτήσεις (3.835) σχετίζονται με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Αναφορικά με τη νομική μορφή, «πρωταθλήτρια» είναι η Α.Ε. με 1.549 αιτήσεις και έπεται η Ατομική με 1.370. Σε επίπεδο περιοχών, 1.129 αιτήσεις υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική, 711 από επιχειρήσεις της Κρήτης, 535 της Κεντρικής Μακεδονίας, 519 της Ρόδου κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας και σχεδόν όλων των κλάδων της οικονομίας.

Προϋποθέσεις για επιδότηση

Βάσει της πρόσκλησης, που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω κύριες προϋποθέσεις:

 1. Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις με πεδίο δράσης την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, την παρασκευή, την επεξεργασία και την εμπορία καπνού, καθώς κι εκείνες με συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 2. Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 3. Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών το 2020 της τάξης του 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 4. Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017.
 5. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 6. Εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 7. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του β’ κύκλου επιδότησης τόκων) δεν μπορεί -σε ονομαστική αξία- να υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ.
 8. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.
 9. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ποια δάνεια επιδοτούνται

Η επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Και, ειδικότερα, επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβανομένων επίσης:

 • τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων,
 • δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης,
 • δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα παραπάνω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30ή.9.2020. Επιλέξιμα είναι και αυτά που δεν ήταν τότε ενήμερα, αλλά κατέστησαν πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δε δανειακές-πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1η.1.2021.

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 1.1.2021 έως και 31.3.2021, δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Ειδικά για τις συμβάσεις πίστωσης (με ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.3.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 1.1.2021) πιστωτικού ορίου.

Πέραν των αναφερόμενων τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια), δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) καταναλωτικού, στεγαστικού ή δανείου με παρακράτηση κυριότητας.

Διαδικασία

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.

Ο δυνητικός λήπτης ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.

Πηγή: patrastimes.gr