Ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος υπό τη μορφή παραχώρησης οχήματος από εργοδότη προς μισθωτό καθορίζεται με βάση εγκύκλιο (Ε.2197 /11-12-2020) από την ΑΑΔΕ.

Η φορολογητέα αξία της παραχώρησης οχήματος σε εταίρο ή μέτοχο ή εργαζόμενο επανακαθορίζεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους με ισχύ από 1-1-2020 και υπολογίζεται με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων του οχήματος.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
Λ.Τ.Π.Φ. ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ (ευρώ)  ΣΕ ΕΙΔΟΣ
(ευρώ)  % (ευρώ)
0-14.000 4,00% 560 560
14.001-17.000 20,00% 600 1160
17.001-20.000 33,00% 990 2150
20.001-25.000 35,00% 1750 3900
25.001-30.000 37,00% 1850 5750
30.001-και άνω 20,00% ++ ++

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάση παλαιότητας ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ (%) ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Από 0 έως 2 έτη 0,00%
από 3 έως 5 έτη 10,00%
από 6 έως 9 έτη 25,00%
από 10 έτη και άνω 50,00%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παραχώρηση αυτοκινήτου (7 ετών) από εργοδότη σε εργαζόμενο, με Λ.Τ.Π.Φ. 31.000 ευρώ, η αξία παραχώρησης (παροχή σε είδος) υπολογίζεται ως εξής: 5.750,00 + (1.000,00 Χ 20%) = 5.950,00 – 25% = 4.462,50 (το επιπλέον εισόδημα για τον εργαζόμενο).

Παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km

Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

Αν η Λ.Τ.Π.Φ., είναι μεγαλύτερη από 40.000 ευρώ, τότε το υπόλοιπο της αξίας (μόνο το υπερβάλλον) της Λ.Τ.Π.Φ., λαμβάνεται υπόψη για να υπολογισθεί η αξία της παραχώρησης με βάση την ισχύουσα κλίμακα.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km, λαμβάνεται υπόψη η σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο εργοδότης παραχωρεί σε εργαζόμενο, όχημα χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km, με Λ.Τ.Π.Φ. εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και παλαιότητα 2 ετών. Η αξία παραχώρησης υπολογίζεται επί του επιπλέον ποσού των 40.000 ευρώ, ήτοι στο ποσό των 20.000 ευρώ και συγκεκριμένα: 2.150,00 (το επιπλέον εισόδημα για τον εργαζόμενο, βάση ανωτέρω σχετικών πινάκων).

Ποια είναι η Λ.Τ.Π.Φ.:

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων».

Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η Λ.Τ.Π.Φ. λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.

Εξαιρούνται από τη φορολόγηση:

  • τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και εφόσον έχουν Λ.Τ.Π.Φ. έως 17.000 ευρώ (από 12.000 ευρώ που ήταν το προηγούμενο όριο)
  • τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο.

Η χρήση ενός οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά:

  • Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, αποτελεί παροχή σε είδος η αξία των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους, π.χ. σε διευθυντές, επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη (statuscars).
  • Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
  • Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
  • Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,
  • Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,
  • Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Πηγή: patrastimes.gr