Έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο που θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων αποπληρωμής του οφειλέτη προς τις τράπεζες και προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρουσιάζει η εφημερίδα “Καθημερινή”.

Σημειώνεται ότι η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου και μέσω αυτής μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά που έχουν οφειλές είτε προς τις τράπεζες είτε προς το Δημόσιο να τις ρυθμίσουν.

Αναλυτικά:

1. Υπάρχει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο ρόλος του συντονιστή;

  • Όχι, δεν προβλέπεται ο ρόλος του συντονιστή στον νόμο 4738/2020. Ωστόσο προβλέπεται ο ρόλος του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

2. Ποια θεωρείται η πλειοψηφία συμμετεχόντων στο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού;

  • Ως πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών νοείται το ποσοστό 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές. Με άλλα λόγια, πλειοψηφία υπάρχει όταν από τις τράπεζες προς τις οποίες οφείλει ο ενδιαφερόμενος συμμετέχουν αυτές προς τις οποίες οι οφειλές καλύπτουν το 60% του συνόλου.

3. Πώς προκύπτει ο αριθμός των δόσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τον επιλέγει ο οφειλέτης;

  • Όχι, δεν τον επιλέγει ο οφειλέτης. Προκύπτει από ειδικό αλγόριθμο δηλαδή ένα αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη με βάση τα έσοδα του και την περιουσία του.

4. Οι τράπεζες έχουν όριο 240 δόσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

  • Όχι, για τα πιστωτικά ιδρύματα δεν τίθεται τέτοιο όριο. Συνεπώς μπορούν να παρέχουν ρύθμιση με περισσότερες δόσεις. Ωστόσο ο αριθμός των δόσεων της πρότασης ρύθμισης οφειλών των τραπεζών και των διαχειριστών δανείων προκύπτει από ειδικές παραμέτρους όπως η ηλικία, η ικανότητα αποπληρωμής και η περιουσία τόσο του οφειλέτη όσο και των εγγυητών του.

5. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική περιουσία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών;

  • Όχι δεν καλείται να συμμετέχει ο εγγυητής ή τυχόν άλλοι συνοφειλέτες. Άρα δεν λαμβάνεται υπόψη η περιουσία του εγγυητή ή των λοιπών συνοφειλετών. Ωστόσο οι τράπεζες – διαχειριστές δανείων δύνανται να προσκαλέσουν τους συνοφειλέτες και εγγυητές έτσι ώστε να παρέχουν μια ρύθμιση στον οφειλέτη.

6. Στην εξωδικαστική ρύθμιση προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή διαγραφή των οφειλών προς τις τράπεζες;

  • Ναι, προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες (π.χ αρχή μη χειροτέρευσης πιστωτών). Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών.

Όσον αφορά στη διαγραφή οφειλών του Δημοσίου αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, δηλαδή από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εισόδων. Εντούτοις απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής, δηλαδή κεφαλαίου, των παρακρατούμενων φόρων, επιρριπτόμενων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.
topontiki

Πηγή: patrastimes.gr