Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τροποποιούνται οι αποφάσεις:

– Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α)», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

και

– Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)»

Με τις τροποποιήσεις αυτές εξομοιώνεται το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α) και τους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε), με το ποσό του επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.

Επίσης διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια των προϋποθέσεων ένταξης στις διατάξεις  χορήγησης του βοηθήματος.

Αναλυτικά:

(Α)

Φ.10035/24984/951/8.7.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης (Β’ 705), για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).

Αριθμ.Φ.10035/24984/951/8.7.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης (Β’ 705), για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).

2. Τα άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης- Μεταρρύθμιση ασφα-λιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Θ-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

7. Την υπ’ αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)» (Β’ 705).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β’ 173).

9. Την υπ’ αρ. 52003/4503/12.02.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

10. Την υπ’ αρ. 2358/Σ.45/16.04.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, με την οποία εγκρίνεται η κατανομή της δαπάνης για τη χορήγηση του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).

11. Τις υπ’ αρ. 37/03.01.2020 (Α.Δ.Α.: ΩΖΠ54691Ω2-Ο7Ω), 1034/26.05.2020 (Α.Δ.Α: ΩΤΣ74691Ω2-ΚΣΛ), 357/14.05.2020 (Α.Δ.Α: ΨΓΨΩ4691Ω2-ΔΥΝ), 5/08.01.2020 (Α.Δ.Α:  6Θ2Τ4691Ω2-Ξ7Ν),  2/08.01.2020  (Α.Δ.Α:

6Α5Τ4691Ω2-Λ41), 1/08.01.2020 (Α.Δ.Α:6ΔΣΡ4691Ω2-9ΒΕ), 4/09.01.2020 (Α.Δ.Α: Ω8ΔΥ4691Ω2-4ΜΗ), 500/ 12.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΨΤΧ4691Ω2-ΤΩΦ), 30/13.01.2020 (Α.Δ.Α: 6Τ1Μ4691Ω2-ΣΝΥ), 729/12.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΨΕ-Ε4691Ω2-7ΑΑ), 25/09.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΦ6Α4691Ω2-ΕΗΟ), 1154/11.05.2020 (Α.Δ.Α: Ψ7ΦΜ4691Ω2-Τ6Σ), 277/31.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΘΣ04691Ω2-Ξ19), 485/ 03.03.2020 (Α.Δ.Α:ΩΞΧ14691Ω2-0Ψ1), 501/06.05.2020 (Α.Δ.Α: ΩΛΜΔ4691Ω2-ΝΡΤ), 348/08.05.2020 (Α.Δ.Α: ΨΦΞΞ4691Ω2-6Σ9) 29/15.01.2020 (Α.Δ.Α: 6ΩΔΠ4691Ω2-ΠΕ0), 30/15.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΜ9Κ4691Ω2-ΖΞ5), 31/ 15.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΩ9Ψ4691Ω2-816) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ.

12.  Την υπ’ αρ. 16516/410/4.5.2020  (Α.Δ.Α: ΩΜ6Λ46ΜΤΛΚ-ΧΩ6) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, όμως, προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ, εκτιμώμενου ύψους 6.335.325,00 €, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)» (Β’ 705), ως εξής:

1. Η παρ. 1 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε και στο τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει, για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.».

2. Οι περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.».

δα. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δβ. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δγ. Μη λήψη σύνταξης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συντα-ξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.».

3. Η περ. στ’ της παρ. 2 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.».

4. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της βεβαίωσης της περ. α’ της παρ. 4.».

5. Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται, μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηναίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.».

6. Το ένατο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για εννέα (9) μήνες.».

7. Η περ. γ’ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 2 και των δικαιολογητικών της παρ. 4 και μετά την έγκριση του αιτήματος, σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην Ο.Α.Ε.Ε και πρώην Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.».

8. Η περ. δ’ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Οι προϋποθέσεις της παρ. 2 πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησής του. Σε αντίθετη περίπτωση η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που χορηγούν το βοήθημα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με την εργασιακή και συνταξιοδοτική του κατάσταση.».

9. Η περ. α’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδί-δεται ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α με την οποία πιστοποιείται:

αα. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης,

ββ. ο χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Τομέα του Ο.Α.Ε.Ε ή του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) βάσει του οποίου αιτεί-ται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα,

γγ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυ-τοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων πρώην Ο.Α.Ε.Ε και πρώην Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.».

10. Η περ. γ’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/ της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νο-μίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.».

11. Το τρίτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται »Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).».

12. Η περ. ζ’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου.».

13. Η περ. η’ της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυταπασχολεί-ται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

(Β)

Φ.10043/24986/952/8.7.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β’ 3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

Αριθμ. Φ.10043/24986/952

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β’ 3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).

2. Τα άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

7. Την υπ’ αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως Ε.Τ.Α.Α)» (Β’ 3496).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β’ 173).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 12677/732/16.03.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

10. Την υπ’ αρ. 2357/Σ.45/16.04.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, με την οποία εγκρίνεται η κατανομή της δαπάνης για τη χορήγηση του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

11. Τις υπ’ αρ. 37/03.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΖΠ54691Ω2-Ο7Ω), 1033/26.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΟΡ34691Ω2-7ΨΥ), 358/14.05.2020 (Α.Δ.Α: 6Δ7Λ4691Ω2-ΠΡΝ), 4/08.01.2020 (Α.Δ.Α:  Ω73Π4691Ω2-ΙΓΕ),  3/08.01.2020  (Α.Δ.Α:

61ΧΕ4691Ω2-ΩΜ7), 3/09.01.2020 (Α.Δ.Α: ΩΑΑ34691Ω2-ΟΤΠ), 501/12.05.2020 (Α.Δ.Α: ΨΒΘΓ4691Ω2-6ΤΩ), 31/13.01.2020 (Α.Δ.Α: 9ΨΘ14691Ω2-ΧΡΧ), 730/12.05.2020 (Α.Δ.Α: 6ΥΗΕ4691Ω2-Κ33), 1155/11.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ω5Λ-Β4691Ω2-Ζ4Ξ), 278/31.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΞ0Λ4691Ω2-ΣΥΠ), 502/06.05.2020   (Α.Δ.Α:   ΩΩΔ04691Ω2-

ΟΨΠ), 349/08.05.2020 (Α.Δ.Α: 6Ξ8Μ4691Ω2-5ΡΝ), 32/15.01.2020 (Α.Δ.Α: ΨΨΕΞ4691Ω2-9ΔΔ), 33/15.01.2020 (Α.Δ.Α: 6Ξ954691Ω2-1ΡΘ), 34/15.01.2020 (Α.Δ.Α: 64ΗΕ4691Ω2-6Ξ2) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ.

12.  Την υπ’ αρ. 16518/411/4.05.2020 (Α.Δ.Α: 69Π446ΜΤΛΚ-ΦΔΔ) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α, όμως προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ, εκτιμώμενου ύψους 7.251.421,32 €, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α)», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται, μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηναίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.».

2. Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση «Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α με την οποία πιστοποιείται:» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδίδεται ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Θ-Ε.Φ.Κ.Α, με την οποία πιστοποιείται:»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: patrastimes.gr