Βουτιά» κατά 16% σημείωσαν το 2020 τα έσοδα από τους φόρους με απώλειες να καταγράφονται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι απώλειες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην αύξηση του αριθμού δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 14,5% έναντι του 2019, λόγω της ύφεσης αλλά και των έκτακτων μέτρων. Ειδικότερα, καταγράφηκε σημαντική μείωση στα έσοδα ΦΠΑ επί των πετρελαιοειδών, λόγω του ήπιου χειμώνα, αλλά και της μειωμένης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Στον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων η μειωμένη απόδοση οφείλεται, επιπλέον της ύφεσης, στην αναστολή του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη και στις προσωρινές μειώσεις των συντελεστών για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά ως αποτέλεσμα της βάσης σύγκρισης, καθώς οι μετατάξεις προϊόντων από τον ανώτερο στο μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυσε από τον Ιούνιο του 2019 επηρέασε και το πρώτο εξάμηνο του 2020. Έναντι του στόχου, σημειώθηκε υπέρβαση κατά 467 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της υπέρβασης στον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων.
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος μειώθηκαν κατά 18,7%. Οι απώλειες στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οφείλονται στην αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και στην εφαρμογή της μειωμένης κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που ίσχυσε από 1.1.2020 και είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2020. Στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, οι απώλειες οφείλονται κυρίως σε μέτρα που υιοθετήθηκαν για το 2020 λόγω της πανδημίας, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μεταβολή του προφίλ αποπληρωμής του φόρου με αύξηση του αριθμού των δόσεων και επέκτασή τους έως το Φεβρουάριο του 2021.

Επιπλέον, τα εν λόγω έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις μειώσεις των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος (από 28% σε 24%) και διανεμόμενων κερδών (από 10% σε 5%) που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό του 2020. Έναντι του στόχου, καταγράφηκε υπέρβαση κατά 667 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας παρουσίασαν μείωση κατά 12,9% έναντι του 2019, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των εσόδων από ΕΝΦΙΑ (-12,0%) εξαιτίας της μεταβολής του προφίλ αποπληρωμής του φόρου με την αύξηση του αριθμού των δόσεων και την επέκτασή τους έως το Φεβρουάριο του 2021.

Eναντι του αναθεωρημένου στόχου, η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων σημείωσε μικρή υστέρηση κατά 69 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από μεταβιβάσεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 48,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω των αυξημένων μεταβιβάσεων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έναντι του στόχου, η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων σημείωσε υπέρβαση κατά 793 εκατ. ευρώ, ενώ αν αφαιρεθεί η δόση εσόδων ANFA/SMP του Δεκεμβρίου, που δεν είχε συμπεριληφθεί στο στόχο, η υπέρβαση μετριάζεται σε 149 εκατ. ευρώ
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 70,7% σε ετήσια βάση, λόγω των εσόδων αποκρατικοποιήσεων από την επέκταση της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 2019 που δεν επαναλήφθηκαν το 2020. Έναντι του στόχου, η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων κατέγραψε μικρή υστέρηση ύψους 40 εκατ. ευρώ
Συνολικά, τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)11 παρουσίασαν ετήσια αύξηση 94%, λόγω μεταβιβάσεων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και υπέρβαση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πηγή: patrastimes.gr