Μειωμένα αναμένεται να είναι τα οικονομικά μεγέθη του 2020 της Γέφυρα Λειτουργία, της εταιρείας που έχει αναλάβει την λειτουργία της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, έναντι κατ’ αποκοπή ανταλλάγματος, που εισπράττει από την κοινοπραξία παραχώρησης Γέφυρα Α.Ε. Η τελευταία, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το lockdown και τον περιορισμό των μετακινήσεων που οδήγησαν σε δραματική πτώση της ζήτησης και κατ’ επέκταση των εσόδων της, ζήτησε την μείωση της αμοιβής της λειτουργού εταιρείας. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το 2019, η αμοιβή της Γέφυρα Λειτουργία μειώθηκε κατά ένα μήνα (Μάιος), κατά το ποσό της τάξεως των 400 χιλ. ευρώ.

Η απώλεια των συγκεκριμένων εσόδων, σε συνδυασμό με τις εν γένει επιπτώσεις της πανδημίας στην κυκλοφορία και τις εισπράξεις από διόδια εκτιμάται ότι θα έχουν αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της δέκατης έκτης χρήσης, του 2020. Σημειώνεται ότι βάσει της κυρωθείσας από τη Βουλή το 1996 σύμβασης, η Γέφυρα Α.Ε. έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ενώ την λειτουργία έχει αναλάβει, έναντι κατ’ αποκοπή ανταλλάγματος, η Γέφυρα Λειτουργία και προς τούτο έχει υπογράψει σύμβαση με τον παραχωρησιούχο.

Επίσης, με στόχο την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, η Γέφυρα Λειτουργία έχει προχωρήσει στην περικοπή των δαπανών μισθοδοσίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο το εποχιακό προσωπικό από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, όπως και τις νυχτερινές βάρδιες και αργίες.

Τα μεγέθη

Την αναμενόμενη επιδείνωση των μεγεθών της χρήσης του 2020 της Γέφυρα Λειτουργία διαδέχεται μία χρονιά κατά την οποία τα αποτελέσματα κατέγραψαν ελαφρά βελτίωση, ενώ η εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους 500 χιλ. ευρώ. Πέρυσι, σε σχέση με το 2018, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά, κατά 11,5 χιλ. ευρώ σε περίπου 4,8 εκατ. ευρώ, με τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων να είναι αρνητικά και να διαμορφώνονται σε -1,1 εκατ. ευρώ από -11,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 702,5 χιλ. ευρώ έναντι 683,4 χιλ. ευρώ.

Κυκλοφορία

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, διέσχισαν τη Γέφυρα 4.089.255 οχήματα. Η εμπορική κίνηση (οχήματα που διέσχισαν τη Γέφυρα με καταβολή αντιτίμου) διαμορφώθηκε στις 3.895.417 διελεύσεις και σε σύγκριση με το 2018, αυξήθηκε 2,9%. Η διέλευση των φορτηγών (κατηγορίας 3 έως 6) και των επιβατικών αυξήθηκε σε ποσοστό 5,6% και 3%, αντίστοιχα, με τα επιβατικά αυτοκίνητα (οχήματα ιδιωτικής χρήσης) να αντιστοιχούν στο 82% της συνολικής κυκλοφορίας, και τα φορτηγά και τα λεωφορεία- πούλμαν να καλύπτουν το 10% και 3% της κυκλοφορίας, αντίστοιχα.

Η ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία, που για ένατη χρονιά από τη έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας ήταν κάτω από το όριο των 12.000 οχημάτων ημερησίως, εμφανίζει έντονα εποχιακό χαρακτήρα. Και παρόλο που η ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία ανήλθε στα 10.650 οχήματα για το 2019, κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας. Η μεγίστη τιμή της κυκλοφορίας παρατηρήθηκε την 18η Αυγούστου 2019, όταν 26.023 πελάτες διέσχισαν τη Γέφυρα, με τον Φεβρουάριο να είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια όλου του 2019 (227.469 συναλλαγές).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία -της οποίας τα αποτελέσματα ενοποιούνται με αυτά της Vinci Concessions και περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Άκτωρ και Άβαξ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης-λειτουργεί την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με τρεις συμβατικές προϋποθέσεις. Να εξασφαλίζει ότι εξασφαλίζει ότι σε κάθε έτος λειτουργίας τα διόδια που πράγματι εισπράττονται δεν είναι λιγότερα από το 99.9% των προς είσπραξη διοδίων (μετρητά στις λωρίδες χειροκίνητης είσπραξης διοδίων). Να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την αναμονή των οχημάτων για την καταβολή διοδίων σε δύο λεπτά κατά μέσον όρο σε οποιαδήποτε περίοδο 15 λεπτών, με την εξαίρεση ότι οι ενενήντα (90) ώρες με τον υψηλότερο κυκλοφοριακό όγκο σε κάθε ημερολογιακό έτος δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Όπως και τα συνεργεία της εταιρείας να φτάνουν στον τόπο τροχαίου ατυχήματος εντός 4 λεπτών από τη στιγμή που συνέβη και οι ενέργειες πυρόσβεσης, σε περίπτωση φωτιάς, να πραγματοποιούνται, με δικά της μέσα, σε 3 λεπτά από την εκδήλωση της φωτιάς.

Πηγή: patrastimes.gr