Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις σε πληγείσες περιοχές όπως αυτές έχουν ορισθεί από φυσικές καταστροφές προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e- ΕΦΚΑ:

  • κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων)
  • αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)
  • εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
    Με την απόφαση όπως ορίζονται και σε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών οριοθετούνται διάφορες περιοχές της χώρας ως πληγείσες από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα:

1) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/A325/07-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4432/Β΄/07.10.2020, ΑΔΑ :ΨΘΠ2465ΧΘΞ-5ΧΑ), οριοθετήθηκαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πλημμύρες και ανεμοστρόβιλος της 17ης και 19ης Σεπτεμβρίου του 2010).

2) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./10330/Α325/07-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4431/Β/07-10-2020, ΑΔΑ:9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ), οριοθετήθηκαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 2020 ).

Εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων που έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Πηγή: patrastimes.gr