Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος για φορολογούμενους και λογιστές. Δεν είναι μόνο η παράταση των φορολογικών δηλώσεων που κρατά σε αναστάτωση, για μια ακόμη φορά, τα λογιστικά γραφεία, τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τους συνεργάτες των γραφείων , αλλά και τους φορολογουμένους σε εγρήγορση, αλλά και οι άλλες υποχρεώσεις που έχουν «φορτωθεί» και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.

Δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ για την αναστολή εργαζομένων για τα τουριστικά επαγγέλματα, δηλώσεις για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την μείωση ενοικίων και μια σειρά ακόμη υποχρεώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο.

Από την άλλη πλευρά ο μήνας Αύγουστος είναι ο πρώτος από μια σειρά μήνες, που οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι γενικότερα, καλούνται να πληρώσουν πέρα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις και υποχρεώσεις που έρχονται από τους μήνες της πανδημίας και έχουν πάρει παράταση.

Παράταση φορολογικών δηλώσεων

Με τον νόμο 4714/31-7-2020 (ΦΕΚ A 148/31.07.2020), και συγκεκριμένα με το άρθρο 97 (Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019) δώθε και νέα παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2019. Ποιο συγκεκριμένα:

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφελών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

Τρόπος εξόφλησης φόρου εισοδήματος

Να θυμίσουμε ότι με τον νομός υπ’ αριθμ. 4706 (ΦΕΚ Α’ 136/17-07-2020) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.», άλλαξε και ο τρόπος εξόφλησης των δόσεων, που αφορούν την εξόφληση της υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 82. Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020

α) Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθενται παρ. 44 και 45 ως εξής:
«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ

(8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α 1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»
β) Οι διατάξεις της περ. Α΄ ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Πρώτη και δεύτερη δόση στο τέλος Αυγούστου

Ο συνδυασμός των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 97 του Ν. 4714/2020, διαμόρφωσαν τις τελικές καταληκτικές ημερομηνίες καταβολή των δόσεων φορολογίας εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που πλήρωσαν την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2020

1

2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα πληρώσουν την πρώτη και δεύτερη δόση μαζί στις 31 Αυγούστου*

f2

* Να σημειώσουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η έκπτωση του 2% ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, αν εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους.

3. Δόσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία

f3

Προσοχή: Οι φορολογούμενοι που έχουν προκαταβολή φόρου και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος , θα πρέπει να ξανατυπώσουν το δοσολόγιό τους γιατί με τον Ν. 4714/2020, θα διαπιστώσουν ότι θα έχουν αλλαγές.

 • Λόγω της διάταξης για την μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019 στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. (Ν. 4714/2020 άρθρο 8 «Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ)
 • Της μείωσης της προκαταβολής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ν.4174/2020 «Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019» . Ήδη η διοίκηση κυκλοφόρησε την απόφαση με αριθμό Α.1186/2020 «Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019» (ΦΕΚ Β 3327/7.8.2020), στην αναφέρεται πως θα διορθώσουν τις δηλώσεις τόσο όσοι έχουν υποβάλει δήλωση και πως θα υποβάλουν δήλωση με την μειωμένη προκαταβολή, όσοι θα την υποβάλουν από σήμερα 10 Αυγούστου 2020 και μέχρι την λήξη των φορολογικών δηλώσεων 28 Αυγούστου 2020.

Περισσότερες δόσεις και στον ΕΝΦΙΑ

Να θυμίσουμε ότι με το άρθρο 82. Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 , του Ν.4706/2020 αυξήθηκαν και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ από σε 6.

«2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.»»

 • Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
 • Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
 • Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
 • Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
 • Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Σχετική ανάλυση σχετικά με τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και τις εκπτώσεις και απαλλαγές που έχουν οι ιδιοκτήτες, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας «Εσείς πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσετε το 2020;» ( https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/65679/eseis-poso-enfia-tha-plirosete-to-2020).

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι:

 1. Τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να τα περιμένουμε μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.
 2. Με τον Ν.4174/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 96 δόθηκε για μία ακόμη χρονιά απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στους πληγέντες στις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 « Άρθρο 96 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.4223/2013 – Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018»

Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 56 αυτά. Για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου. »

Υποχρεώσεις Αυγούστου από παράταση

Εκτός από τις υποχρεώσεις του μήνα δηλαδή:

 • ΦΠΑ Ιουλίου 2020 για επιχειρήσεις με διπλογραφικά
 • Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Ιουλίου (ΙΚΑ και δόσεις ρυθμίσεων)
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις μη μισθωτών (Να θυμίσουμε ότι έχει παραταθεί και η υποχρέωση πληρωμής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μη μισθωτών Ιουνίου έως 20 Αυγούστου)
 • Παρακρατούμενοι φόροι Ιουνίου.
 • Λοιπές τρέχουσες μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι επιχειρήσεις έχουν να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις που έρχονται από παράταση.

Πιο συγκεκριμένα στις 31 Αυγούστου λήγουν, από παράταση, οι παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020
 • Η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών από Φ.Π.Α, που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020
 • Η καταβολή ρυθμίσεων που έληξαν από 11.03.2020 έως 30.04.2020

(σχετικές οδηγίες καθώς και τους ΚΑΔ που έχουν αυτή την διευκόλυνση μπορείτε να δείτε στα έγγραφα της διοίκησης Α.1053/2020, Α.1054/2020, Α.1072/2020, Α. 1073/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).

Ακόμη θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι πέρα από τις επιχειρήσεις ανάλογες διευκολύνσεις και παρατάσεις της καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων έχουν:

 • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν μείωση 40% στα μισθώματα τους (έγγραφα Α.1061/2020, Α.1074/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).
 • Οι μισθωτοί που ήταν σε αναστολή (έγγραφα Α.1061/2020, Α.1075/2020, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).

Τρόποι εξόφλησης των υποχρεώσεων

Μπορεί οι δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος να έγιναν οκτώ (8) από τρεις διμηνιαίες, η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ να επεκτάθηκε σε έξι (6) δόσεις , από πέντε (5) που ήταν ειδικά για το 2020, η συσσώρευση όμως τόσων υποχρεώσεων στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, δημιουργεί προβλήματα στην ρευστότητά τους.

Τρόποι αποπληρωμής

Πέρα από την αποπληρωμή, μετρητής ή με τις δόσεις, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξοφλήσουν σε περισσότερες δόσεις:

α) Τα φυσικά πρόσωπα με την χρήση πιστωτικής κάρτας . Οι τράπεζες δίνουν έως και 12 άτοκες δόσεις για την εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω κάρτας. Προσοχή δεν μπορούν να εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο δόσεις ρυθμίσεων.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα με την πάγια ρύθμιση, που έχει θεσμοθετηθεί στο taxis. Αναλυτικά για την αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων έχουμε γράψει πρόσφατα στο άρθρο μας «Οδηγίες για ρυθμίσεις προηγουμένων και μελλοντικών φορολογικών χρεών» (https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/65100/odigies-gia-rythmiseis-proigoymenon-kai-mellontikon-forologikon-xreon).

Δόσεις για την αποπληρωμή χρεών της καραντίνας

Από τον Ιούνιο ακόμη (ΑΠΕ – ΜΠΕ 21 Ιουνίου 2020), η διοίκηση είχε εξαγγείλει νομοθετική παρέμβαση για την νομοθέτηση ειδικής ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις που πήραν παράταση μέσα στην περίοδο της πανδημίας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί κάποια διάταξη.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του οικονομικού επιτελείου, η διοίκηση προτίθεται να θεσπίσει ειδική ρύθμιση για τις οφειλές των επιχειρήσεων που πήραν παράταση την περίοδο της καραντίνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει τροπολογία που προβλέπει την πληρωμή σε 12 ή 24 δόσεις όλων των φορολογικών οφειλών που γεννήθηκαν την περίοδο της πανδημίας δηλαδή από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο και η πληρωμή των οποίων ανεστάλη λόγω της κρίσης. Ο διακανονισμός θα λειτουργήσει ως ανάχωμα σε μια νέα γενιά «κόκκινων» χρεών στο Δημόσιο.

Με τη σχετική ρύθμιση, όσοι προχώρησαν σε αναστολή της καταβολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο θα μπορούν να τις αποπληρώσουν από το 2021.

Σημειώνεται ότι αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και όχι το φόρο εισοδήματος.

Οι συγκεκριμένες οφειλές οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ θα μπορούν να εξοφληθούν από τον Ιανουάριο του 2021

* είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

* είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%

Έστω ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει αναστείλει πληρωμές φόρων (ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων) ύψους 2.500 ευρώ έως και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις εφόσον επιλέξει τις 12 δόσεις, από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2021 καταβάλλοντας 208 ευρώ το μήνα.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβληθούν σε ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, για την έκτακτη ρύθμιση προβλέπεται:

Ποιοι υπάγονται

Στην ειδική ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν δικαίωμα να αναστείλουν μέχρι και το φθινόπωρο την πληρωμή φόρων και δόσεων ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι στην ειδική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να υπαχθούν:

-Επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά με κρατική εντολή

-Επιχειρήσεις , ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται από την κρίση
του κορωνοϊού και είχαν ενταχθεί στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

-Εργαζόμενοι που βρέθηκαν ή παραμένουν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης.

– Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 405 ενοίκια επαγγελματικής στέγης , πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.

Οι οφειλές που ρυθμίζονται
Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , φόρος κληρονομιάς κλπ.) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληξε από τις 11 Μαρτίου του 2020 και η πληρωμή τους έχει ανασταλεί έως τον Οκτώβριο. Η ρύθμιση αφορά και τις δόσεις ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Οι δόσεις
Όλες οι υποχρεώσεις που γεννήθηκαν στην εποχή του κορωνοϊού θα μπορούν να εξοφληθούν είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δουν ποιο σχήμα θα ακολουθήσουν λαμβάνοντας υπόψη και τις υπόλοιπες τρέχουσες οφειλές τους προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ ή και τις τράπεζες.

Το επιτόκιο
Η εξόφληση των χρεών του κορωνοϊού σε 24 δόσεις θα επιβαρύνεται με επιτόκιο το οποίο θα είναι χαμηλό, πιο χαμηλό από το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης οφειλών που ισχύει σήμερα και θα κινηθεί στην περιοχή του 2,5%.

Όροι και προϋποθέσεις
Η έκτακτη ρύθμιση θα συνοδεύεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους που θα πρέπει να πληρούνται από τους φορολογούμενους προκειμένου να ενταχθούν στο νέο σχήμα αλλά και για να μη βρεθούν αυτόματα εκτός ρύθμισης.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Σε ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ έως τις αρχές του 2021 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να υπαχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση και να εξοφλήσουν τις οφειλές που πάγωσαν λόγω του κορωνοϊού είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις με χαμηλό επιτόκιο.

.fpress.gr

Πηγή: patrastimes.gr