Μια νέα ειδική αρμοδιότητα δίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας». Με την εν λόγω τροπολογία η ΤτΕ θα έχει πλέον την αρμοδιότητα να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις και συμβατικές σχέσεις τράπεζας που τελεί σε ειδική εκκαθάριση σε ένα εν λειτουργία πιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, αυτό αποφασίσθηκε διότι τα πιστωτικά ιδρύματα που τίθενται υπό ειδική εκκαθάριση συχνά έχουν μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία και η παρούσα διάταξη επιτρέπει τη διαχείριση της περιουσίας τους μετά τη θέση τους σε ειδική εκκαθάριση κατά τρόπο που αποτρέπει τη σχετική βλάβη.

Η τροπολογία προβλέπει πως με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, μπορεί να προβλέπεται η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συμβατικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε νόμιμα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: patrastimes.gr