Νομοσχέδιο για την «απλούστευση» του πλαισίου άσκησης διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ αυτών, δραστηριότητες για την ίδρυση και λειτουργία των οποίων εμπλέκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα αντικείμενο του Νομοσχεδίου είναι η «απλούστευση» του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των:

I] Επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων»

ΙΙ] Σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιώντης Περιφερειακής Ενότητας όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)»

ΙΙΙ] Σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

«Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιώντης Περιφερειακής Ενότητας όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων»

ΙV] Αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα»

V] Εργαστηρίων αισθητικής

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το εργαστήριο αισθητικής»

VI] Τουριστικών γραφείων

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου»

VII] Τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών»

VIII] Μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού»

IX] για την «απλούστευση» της διαδικασίας θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

«Οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν στις κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης εντός 30 ημερών από την έκδοσή της»

Επιπλέον στο Ν/Σ περιλαμβάνονται διατάξεις για:

  • την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων,
  • την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
  • τον έλεγχο ηλεκτρονικών καταστημάτων,
  • τις διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων,
  • την 1ηπρογραμματική περίοδο του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης»,
  • την έκδοση λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών οικοδομικών αδειών, κλπ.

airetos.gr

Πηγή: patrastimes.gr