Η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι από το 2016 και εξής είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. με αρ. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσια υγείας.

Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2020 παρακολουθούνται ογδόντα έξι (86) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως  έχουν προσδιοριστεί με την με υπ’αριθμ. 51300/26-03-2020 Απόφαση Συντονιστή (ΑΔΑ:  6ΝΓΩΟΡΙΦ-Η0Ξ).

Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται ανά κολυμβητική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένα σημεία  και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. και επιπλέον οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών/αναλύσεων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στο σύνολο των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι εντός των ορίων της εξαιρετικής ποιότητας.

Η κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα (Παράρτημα Ι της με αρ. 8600/416/Ε103 /2009 ΚΥΑ).

Παράμετρος Εξαιρετική

Ποιότητα

Καλή

Ποιότητα

Μέθοδοι Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 100 200 ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) 250 500 ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: http://www.apd-depin.gov.gr, από τη διαδρομή: Οδηγός Πολιτών/Ύδατα/Ακτές κολύμβησης.

Η υλοποίηση  του προγράμματος  παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

 

Πηγή: patrastimes.gr