Αλλαγές στη διαδικασία και τα έντυπα για αντικατάσταση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής τους προβλέπει ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, με την υπ΄αριθμ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1/30.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3849/18.08.2021 τεύχος B’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», αλλάζουν τα εξής:

α) Ο τίτλος της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) καθώς και ο τίτλος της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του άρθρου 1 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Αντικατάσταση πινακίδων Δοκιμαστικής κυκλοφορίας και αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτών»

β) Το κοινό έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) και της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

γ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας «13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης»της ενότητας Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

δ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας «6.Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων» της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014(Β΄ 2254)κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

  1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα έντυπα αυτού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/ 6-8-2014 (Β΄ 2254 )κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία πρωτ: οικ.102118/1438/Φ.4.1/28-12-2018 κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100).

Πηγή: patrastimes.gr