Σύμφωνα με την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΟΑΕΔ «μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, ενημερώνουν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση , άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ» και θα πραγματοποιούν και την πρώτη ατομική Συμβουλευτική.

Οι επιτυχόντες που έχουν λάβει το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να το αποστείλουν στους δήμους που έχουν τοποθετηθεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών συνοδευόμενο με τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουν γνώση ηλεκτρονικά στο email oaedproslipsi (μορφή pdf), με θέμα «ΟΑΕΔ 4/2020-Ονοματεπώνυμο επιτυχών/ουσας».

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (πιθανά να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά δήμο)

1) Συστατικό Σημείωμα (που έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ)

2) Νομιμοποιητικό έγγραφο της Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)

3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

6) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

7) Για τους ωφελούμενους που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

8) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.

9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).

10) Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα II και III της Νο 4/2020 Δημόσια πρόσκλησης (επισυνάπτεται το αρχείο προς διευκόλυνσης).

11) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1989 (όπως αυτή είναι προπληρωμένη στο επισυναπτόμενο αρχείο) με φυσική υπογραφή.

Προσοχή: Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωσης ή πιστοποιητικά κ.λ.π) πριν τις 3/8/2020.

Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσουν τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των δήμων των απαιτούμενων τυπικών προσόντων – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετών προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολή των δικαιολογητικών τους.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη τους, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email [email protected], ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους και στην οποία θα δηλωθούν ότι:

«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………….. για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο …………….. από την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ΟΑΕΔ».

Πηγή: patrastimes.gr