Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ο έλεγχος των 9.000 ενστάσεων για τις 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».
Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, στόχος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι οι οριστικοί πίνακες για τις 36.500 θέσεις να ανακοινωθούν έως τα τέλη Ιουλίου (δηλαδή, σήμερα), αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, λόγω αφενός του όγκου και αφετέρου των διασταυρώσεων που απαιτούνται, η διαδικασία του ελέγχου αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα και, όπως έλεγαν πηγές του Οργανισμού στην aftodioikisi.gr, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Εξακολουθεί πάντως να ισχύει ο στόχος των αρχών Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση των ενστάσεων ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση την περασμένη Πέμπτη 23 Ιουλίου των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης.

Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία επιλογής τους από τον φορέα υλοποίησης.
Διαδικασία πρόσληψης
Σύμφωνα με την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΟΑΕΔ «μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, ενημερώνουν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9, άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ» και θα πραγματοποιούν και την πρώτη ατομική Συμβουλευτική (βλέπε 10.4.i).

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους ή δεν υπάρξει επικοινωνία των ΚΠΑ2 με τους επιτυχόντες, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή και μέσω email με το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ», για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, σύμφωνα με την παρ. 9.5 της παρούσας, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα (αναγγελία τοποθέτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης.

Την ενημέρωση, τόσο των επιτυχόντων, όσο και των επιλαχόντων που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση, και συνολικά την διαχείριση των θέσεων (αντικαταστάσεις κλπ) θα την πραγματοποιεί είτε το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, είτε το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος.
Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι επιτυχόντες ή οι επιλαχόντες που καθίστανται επιτυχόντες μετά από αντικατάσταση, είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε άλλο ΚΠΑ2, τότε ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα, θα ενημερώνει τον ωφελούμενο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), με κοινοποίηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσει με το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος σχετικά με την έκδοση του συστατικού σημειώματος.

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης θα έχει τον καθολικό έλεγχο για κάθε θέση του Επιβλέποντα Φορέα

10.2 Οι ωφελούμενοι ειδοποιούνται, σύμφωνα με την διαδικασία που αναλύεται στην ανωτέρω παράγραφο και εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, τους αποστέλλεται μέσω email συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέσω email και στον Επιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης με κοινοποίηση στο ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα (στην περίπτωση που είναι διαφορετικό ΚΠΑ2). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

10.5 Οι ωφελούμενοι επικοινωνούν τηλεφωνικά ή μέσω email με τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον/στην οποίο/α θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω email του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το ΚΠΑ2 κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς και οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που υπέβαλαν ηλεκτρονικά το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του προγράμματος.
Ο υποψήφιος θα επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση και αποστολή μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένος άνεργος, με τον Επιβλέποντα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθεί, πριν ο τελευταίος προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του.

Η διαδικασία πρόσληψης του ωφελούμενου ολοκληρώνεται και νομιμοποιείται με τη συμπλήρωση από τον ωφελούμενο του απογραφικού δελτίου εισόδου (microdata), η οποία είναι υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους επιτυχόντες προχωρούν σε ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και ενημερώνει τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, τα οποία διαγράφουν τους προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

Πηγή: patrastimes.gr