Μόλις το 5,1%, ήτοι ποσό 5,496 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 108 δισ. ευρώ προς την εφορία, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Όπως προκύπτει από την έκθεση απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2020, από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 59% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα, ενώ το υπόλοιπο 41% από νομικά πρόσωπα. Το 38,9% του ρυθμισμένου υπολοίπου (ήτοι 2.137,0 εκατ. ευρώ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 €, ενώ το 26,1% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 €.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι περίπου 19.000 φορολογούμενοι χρωστούν συνολικά 92 δισ. ευρώ, τη μεγάλη πλειοψηφία του ληξιπρόθεσμου χρέους.

Παλαιότητα οφειλών

Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2021 καταγράφονται τα ακόλουθα:

Ποσοστό 5,2% αφορά οφειλές που διαμορφώθηκαν μετά την 01/12/2019, ποσοστό 9,5% αφορά οφειλές της περιόδου 01/12/2017-30/11/2019, ποσοστό 54,7% αφορά οφειλές της περιόδου 01/12/2010-30/11/2017 και ποσοστό 30,6% αφορά οφειλές έως 30/11/2010. Το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το υπόλοιπο από το οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθε την 01/01/2021 σε 7.067,6 εκατ. € και αποτελεί το 6,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2021.

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2021, ποσοστό 47,3% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.), 27,9% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.), 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.), 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα. Σχετικά με την κατανομή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε οφειλέτες, ποσοστό 65,2% (70.501,7 εκατ. €) του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2021 ανάγεται σε 467.948 νομικά πρόσωπα, ενώ το υπόλοιπο 34,8% (37.605,4 εκατ. €) προέρχεται από 3.577.269 φυσικά πρόσωπα.

Κατανομή

Αναφορικά με τις κατανομές του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και του πλήθους οφειλετών σε κατηγορίες ποσών αναφέρονται τα εξής:

  • Ποσοστό 87,1% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών (3.521.700 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. €, διακρατούν το 2,2% (2.403,0 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2021.
  • Ποσοστό 0,5% των οφειλετών (19.214 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 300 χιλ. €, διακρατούν το 85,4% (92.316,6 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2021.
  • Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. € έως 300 χιλ. €, ποσοστό 12,5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών (504.303 οφειλέτες) διακρατούν το 12,4% (13.387,5 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2021.

Το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 01/12/2019-30/11/2020 ανήλθε σε 7.129,4 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,1% σε σχέση με το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (8.018,4 εκατ. €) της περιόδου 01/12/2018-30/11/2019. Έναντι αυτού του συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου υπολοίπου: Οι εισπράξεις 2020 ανήλθαν σε 1.680,9 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,2% σε σχέση με το 2019 (2.515,7 εκατ. €). Σε σημαντικό βαθμό η υστέρηση ερμηνεύεται από τον περιορισμό του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, η διεύρυνση της μείωσης σχετίζεται με την αναστολή της λήψης μέτρων και είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για πληγέντες, ως αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Ο δείκτης είσπραξης του έτους 2020 ανήλθε σε 24,8%8 , παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη είσπραξης του 2019 (33%).

Πηγή: patrastimes.gr