Περισσότερες από 140.000 επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί με την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων myData υποβάλλοντας ηλεκτρονικά όλα τα παραστατικά. Αν και η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων έχει μετατεθεί για την 1η Ιουλίου, οι επιχειρήσεις διευκολύνονται σημαντικά με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων. Μάλιστα, ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται καθημερινά, ενώ συνολικά έχουν υποβληθεί 19,5 εκατ. παραστατικά, με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης να δέχεται περίπου 300.000 παραστατικά την ημέρα.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδεθεί με το myData θα πρέπει να το πράξουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, ενώ τα παραστατικά που θα εκδώσουν το πρώτο εξάμηνο 2021 θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, ώστε να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη η εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

Σε κάθε περίπτωση, από τον Ιούλιο όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει έχουν προμηθευτεί τα ειδικά προγράμματα (ERP) ή να συνδεθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προκειμένου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Κίνητρα
Το υπουργείο Οικονομικών έχει θεσπίσει κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως την ταχύτερη επιστροφή φόρων, τη μείωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο κ.λπ. Στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ θα διαβιβάζεται και θα καταχωρίζεται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρισμένων συναλλαγών, ενώ θα καταχωρίζονται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρίζονται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

Με το νέο σύστημα:

• Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας που θα περνάει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ΜΑΡΚ.

• Τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται θα πρέπει να καταχωρίζονται το αργότερο μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση της τρίμηνης ή μηνιαίας περιόδου υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

• Παράλληλα οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων.

Αντιπαραβολή
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων. Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν, εντός διμήνου, στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Πηγή: patrastimes.gr