Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 11.30 πριν το μεσημέρι, συνεδριάζει με Τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 • Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 2132.1-12/3852/2020 και αριθ. 13/2020 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α697/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Έγκριση ασκηθείσας αίτησης διόρθωσης αρχικής κτηματολογικής εγγραφής με εκούσια δικαιοδοσία για ακίνητο από Τράπεζα Γης περιοχή Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • α)Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Eγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1. Έγκριση 1ου πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού» και 2. ματαίωση της διαδικασίας καθώς απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, για τις ομάδες Δ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ και Μ και την επανάληψή της με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ  Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 2ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», κατακύρωση δημοπρασίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 9/2020, Μελέτη Διακήρυξη της  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου, για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών» συνολικού προϋπολογισμού 407.030,00 €(συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος Χ. Θεοδωρόπουλος –  Αρμ. Δ/ντές).
 • Παράταση της υπ’ αριθ. 6778/11-02-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για ην κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρεών –Β’ Γ’ Φάση και συγκεκριμένα, για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 5-6 κυβικών (Τμήμα 6) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ.Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), απευθείας ανάθεσης και κατακύρωση των «Υπηρεσιών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τις εκδηλώσεις του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού και του Φεστιβάλ Θεάτρου στο πλαίσιο των παραδοτέων 4.1.2 και 4.1.3 του έργου με ακρωνύμιο SPARC, Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 81.207,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26/2020 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος– Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου– Αρμ. Δ/ντής)
 • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Αρβανίτη Αλέξανδρου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α.Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος,Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Γαλύφα Άννας για αποζημίωσή της και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε.Αννίνου– Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Αρβανίτης Αναστάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή  οφειλής (Γιαχαλής Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Γουρδούπης Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Διαμαντοπούλου Πατρούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Δρακοπούλου Ακριβή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Λουκόπουλος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Μάλλας Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Μοίραλης Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Οικονομοπούλου Σταυρούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Οικονόμου Χρυσούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαγεωργίου Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Παύλου Αφροδίτη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Πετρόπουλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Σακελλαράκης Βασίλειος.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Σκόνδρας Ευάγγελος.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Σπυρόπουλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Διαγραφή οφειλής (Τσίου Κωνσταντίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Διαγραφή οφειλής (Φωτόπουλος Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Πηγή: patrastimes.gr