Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 το πρωί.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού και προσαρτήματος Κ.Ο.ΔΗ.Π. οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

4) Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού του έτους 2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2020 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

6) Εξέταση, έγκριση του από 14-7-2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και κατακύρωση του τμήματος Θ΄ «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ» ποσού 6.386,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) της «προμήθειας εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC», προϋπολογισμού δαπάνης 190.906,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου– Αρμ. Δ/ντής)

7) Εξέταση και έγκριση της υπ’ αριθ. 871/2020 απόφασης του 3ου Κλιμακίου [ΓΑΚ ΑΕΠΠ 739/15-6-2020] με την οποία εξετάστηκε η από 15-6-2020 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης εταιριών με την επωνυμία «Unisystems MAE-LINK Technologies S.A.» κατά του Δήμου Πατρέων και της με αριθ. 321/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

8) Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη)» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Καρόλου» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Έγκριση του από 30-7-2020 Α΄ πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», με Κωδικό ΟΠΣ 5034533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Τεχνική Προσφορά) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

11) 1) Έγκριση του από 24/07/20 πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και ως εκ τούτου 2) Μερική ανάκληση της αριθ. 218-07/04/20 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Εκ νέου κατακύρωση μέρους του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», όπως αυτή διαμορφώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών, 4) Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα είδη στα οποία δεν δόθηκε από κανέναν οικονομικό φορέα παράταση ισχύος προσφοράς, με αλλαγή των όρων της μελέτης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

12) 1) Έγκριση του από 16-07-2020 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και 2) Ματαίωση και επανάληψη με τους ίδιους όρους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών», προϋπολογισμού δαπάνης 121.887,04 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

13) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 579.288,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 10/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης με Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

14) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 1/2020 μελέτης και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ΄΄απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους΄΄, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτήματος εκτυπωτή εισιτηρίων καθώς και τη συντήρηση του μηχανήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας της NEMO-Q στο ΚΕΠ 0384 του Δήμου Πατρέων» CPV: 42991230-0 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος – Αρμ. Δ/ντής, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

15) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 61/2020 μελέτης και 2) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ΄΄απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους΄΄, για την «Συντήρηση τοπογραφικού οργάνου» CPV: 38295000-9 CPV: 50800000-3 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

16) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του -1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ) έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

17) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε) και του 1ου ΠΚΤΝΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

18) Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού και του Φεστιβάλ Θεάτρου στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

19) Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπή δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

20) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, κας Νικολίτσας Αγγελοπούλου, για πληρωμή καταχώρησης δηλουμένων δικαιωμάτων κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

21) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καλλιθέας, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α/α)

22) Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ποσού 9.742,57 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr